„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения представляващи кафене и сервизни помещения, част от имот находящ се в сутерена на сградата на XXX ДКЦ, кота-3, западна фасада на бл. В, CO – район „Връбница“, ж.к. „Обеля“-2, ул, 108-ма

29.04.2022

Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район "Надежда", кв. "Требич", ул. “Латин Колев“ № 29

28.04.2022

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, помещения, находящи се на втори етаж от двуетажна сграда, целият с площ от 286 кв. м (кметство 92,70 кв. м и здравна служба – 193,30 кв. м), находяща се в с. Долни Богров, ул. „1-ва“ № 31, съставляващ две помещения – обособени позиции № 1 и № 2, които ще се използват за лекарски кабинети

28.04.2022

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, поземлен имот с площ от 1025 кв. м, находящ се в кв. „Ботунец“, ул. „Васил Левски“ № 2 със специфични условия за конкурса: за паркинг

28.04.2022

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството – едноетажна постройка и незастроен терен

27.04.2022

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството – терен, част от поземлен имот – за топлоенергийно производство, на входа на ТР „София”

27.04.2022

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1200.65, с площ 9086 кв. м, заедно с построена в поземления имот сграда с идентификатор 68134.1200.65.6 на 4 (четири) етажа

27.04.2022

„ЛОЗАНА” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

20.04.2022

Подадено заявление за конкурс № 4-СО-2022 г. на Столична община

20.04.2022

Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – помещения към трансформаторни постове"

18.04.2022