„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Павлово“ и в район „Студентски“

06.06.2022

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“ и дървени халета зад ИСК на УНСС

06.06.2022

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

06.06.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД

03.06.2022

Район „Средец“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Шипка” № 40, представляващи помещения за ученическо столово и бюфетно хранене

02.06.2022

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството

01.06.2022

Столична община открива публично оповестен конкурс № 10-СО-2022 за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

31.05.2022

Район "Триадица" обявява отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна сграда на Първа стоматологична поликлиника (Дентален център)

30.05.2022

Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – помещения към трансформаторни постове – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”, за срок от 10 (десет) години

25.05.2022

Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, представляващ реална част от сграда, със специфично конкурсно предназначение: за поставяне на вендинг автомати за топли напитки и захарни изделия

25.05.2022