Район "Триадица" обявява удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни във връзка с конкурс, с предмет: "Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна сграда на Първа стоматологична поликлиника (Дентален център)" – кабинети

05.07.2022

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, находяща се на територията на район „Нови Искър“ – с. Войнеговци“

05.07.2022

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“

04.07.2022

„Метрополитен” ЕАД – Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

01.07.2022

"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение № 12.3, находящо се в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8

01.07.2022

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на представляващ реална част от УПИ, в кв. 80, парцел ГХ, находящ се в гр. София, р-н "Студентски", ул. „Иван Багрянов”, за разполагане на преместваеми съоръжения (маси и столове)

28.06.2022

„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен

27.06.2022

Район „Средец“ обявява удължаване на срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен конкурс, представляващи помещения за ученическо столово хранене – ученически стол с полезна площ 115,10 кв. м и ученически бюфет с полезна площ 20,18 кв. м в сградата на 38. ОУ „Васил Априлов”

24.06.2022

"Егида – София" ЕАД открива конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти – магазини и стаи

24.06.2022

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети и имоти

22.06.2022