Столична община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-153/13.12.2022 г. на кмета на СO за отчуждаване на ПИ, попадащ в обхвата на обект: „Отчуждаване на идеални части от имот и прилагане на регулацията от о.т. 177 до о.т. 179, кв. 7Б, м. „Дружба-2 – 2. част", за осигуряване на достъп до УПИ XXIV-1445, кв. 7а, ж.к. „Дружба 2 – 2. част", район „Искър"

22.12.2022

Столична община обявява търг с явно наддаване № 9-СО-2022 г. за Прехвърляне право на собственост върху движими вещи – отпадъци

22.12.2022

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение за аптека, находяща се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“

22.12.2022

Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващо обособено помещение, находящо се в сграда на 144. СУ „Народни будители“, СО – район „Младост“, гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Бъднина“ № 1

21.12.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, помещение, представляващо магазин № 1, находящ се в бл. 525, вх. А, ет. 1, ж.к. „Връбница-1“

20.12.2022

Район „Илинден“ отдава под наем недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид. ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх. А, ет. 1, МАГАЗИН № 1, кв. 8, м. „Разсадника - Бежанци“ - 2001

20.12.2022

„Столичен aвтотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на „Кафе” в административната сграда на АП ”Дружба”, ул. „Kап. Л. Кондаков” № 7, с обща площ 90 кв. м, за срок от три години, за търговска дейност”

19.12.2022

2. СУ „Акад. Ем. Станев“ обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот (в сградата му) – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 2432/03.02.2012 г., находящ се на територията на СО – р-н "Витоша", кв. „Павлово" – "Бъкстон“, ул. „Ген. Суворов“ № 36

15.12.2022

Район „Люлин” обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на офертни предложения и участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, ведно с построената в имота сграда – бензиностанция, находящ се в ж.к. “Люлин-10 м.р.“, бул. “Д-р Петър Дертлиев“

15.12.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващо помещение със застроена площ от 15,70 кв. м, на партерния етаж – Ниво I, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1 – за деловодна и административна дейност, СО – кметство с. Мрамор, с условие – за логопедичен кабинет

13.12.2022