Район „Кремиковци“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на първи етаж от двуетажна сграда – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие: за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

23.01.2023

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост със специфично конкурсно условие: за складов обект

23.01.2023

„ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност – банкови услуги (поставяне на устройство – банкомат)

23.01.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ терен, находящ се на ул. „Връх Манчо“, пред бл. 3Б, вх. В, който е част от поземлен имот, със специфично конкурсно условие – за поставяне на метална стълба пред търговски обект

20.01.2023

"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на три помещения – кабинети, находящи се съответно на първи, трети и четвърти етаж в сградата на Дружеството

20.01.2023

Район „Връбница” обявява конкурс като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса (обява от 12.12.2022 г., на район „Връбница“ за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 68134.2821.8) с условие: за открит склад

17.01.2023

Район „Връбница” обявява конкурс като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса (обява от 12.12.2022 г. на район „Връбница“ за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост), с условие: за логопедичен кабинет

17.01.2023

Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се район “Красна поляна”, м. НПЗ “Средец”, УПИ II, кв. 2, бул. ”Н. Мушанов” № 147, представляващ помещение за склад

16.01.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството (терен), част от поземлен имот – за топлоенергийно производство на входа на ТР „София”

16.01.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството (сграда), с предназначение – за автосервиз

16.01.2023