“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване пoд наем на павилиони, модулни клетки, помещения и др.

10.02.2023

Район „Люлин” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект

09.02.2023

Столичната община обявява открит търг № 1-СО-2023 г. с явно наддаване за продажбата на движими вещи – компост, получени в резултат от дейности по третиране на зелени отпадъци в Инсталация за биологично третиране „Хан Богров“

09.02.2023

„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети и помещения

09.02.2023

Столичната община открива публично оповестен конкурс № 3-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

06.02.2023

Район "Триадица" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски водопад“ № 25, представляващ едноетажна сграда, със специфично конкурсно предназначение: за художествена галерия

06.02.2023

Район "Надежда" открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот (терен), публична общинска собственост, за разполагане на премествами обекти

01.02.2023

Район „Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлен имот /терен/ - публична общинска собственост на територията на район „Надежда”

01.02.2023

Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27, гр. София, с конкурсно условие: за ресторант с лятна градина

01.02.2023

„ДКЦ XXIV – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващи еднопространствени помещения​​​​​​​ за книжарница, санитарен магазин и др.

01.02.2023