Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни на крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – лекарски кабинети – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”

26.09.2022

Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 6-СО-2022 г. за продажба на правото на собственост върху общински незастроен имот, находящ се на територията на район „Нови Искър“, с. Негован, ул. „Искърска“ № 44, с площ от 683,00 (шестстотин осемдесет и три) кв. м и идентификатор 51250.5714.201

21.09.2022

Район „Нови Искър“ обявява удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 160 ОУ „Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“

21.09.2022

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на части от имот – терен публична общинска собственост, с площ от 170,00 кв. м, за разполагане на павилион с модулна конструкция

21.09.2022

Район „Витоша“ обявява процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Витоша“, кв. "Павлово", ул. „Симеон Радев“ № 31, представляващи помещения за ученическо столово хранене – ученически стол, сервизни помещения и ученически бюфет на 5. ОУ „Иван Вазов“

16.09.2022

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. „Бела Дона“ № 1, представляващи помещения за ученическо столово хранене – ученически стол, ученически бюфет и сервизни и кухненски помещения на 50. ОУ „Васил Левски“

16.09.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – сграда на един етаж, със застроена площ от 189 кв. м, за стопанска дейност

16.09.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, бивша сграда – „Здравна служба“, за здравни дейности, козметични и възстановителни процедури

16.09.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост“ – терен с площ от 20,00 кв. м, за разполагане на 1 (един) брой павилион, находящ се в ж.к. „Връбница-1“, бл. 501

15.09.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост“, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, обявен с обява от 03.08.2022 г. на район „Връбница“

14.09.2022