Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост – кабинети с номера: 28, 30, 35 и 42 за общо практикуващи лекари и кухненско помещение

03.10.2022

86. ОУ „Свети Климент Охридски” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене

30.09.2022

Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27, гр. София, включващ ресторант, склад в приземен етаж и градина към ресторанта в част от общински поземлен имот – за ресторант с лятна градина

30.09.2022

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 375 кв. м на партерния етаж в административната сграда на АП „Дружба“ за търговска дейност – производство на хранителни изделия“

30.09.2022

ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – 2,00 кв. м, за поставяне на терминално устройство ATM (банкомат)

28.09.2022

,ДКЦ XVII – СОФИЯ" ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека

28.09.2022

Район „Изгрев“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“

28.09.2022

Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, представляващи част от полуподземния етаж (ученически стол) в училищната сграда на 95. СУ „Проф. Ив. Шишманов”, които включват зала за хранене, кухненски блок и миялно помещение

27.09.2022

Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 41, представляващ ПИ, за разполагане на преместваем обект – заведение за бързо хранене

27.09.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

27.09.2022