Район „Красна поляна” удължава срока с 15 календарни дни на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, CO – район „Красна поляна”, бул. „Възкресение” № 151, с конкурсно условие – за зъболекарски кабинет

26.10.2022

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на следните три помещения: помещение – кафене и помещения – кабинети № 306 и № 310, находящи се съответно в сутерена и на трети етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

26.10.2022

Район „Триадица“ обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на недвижим имот (помещение), частна общинска собственост, находящ се на адрес: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, бл. 98, със специфично конкурсно предназначение: за кафе-клуб

24.10.2022

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи 3 (три) броя самостоятелни складови помещения, находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут (сграда) в ж.к. „Света Троица“, със специфично конкурсно условие за всеки един от обектите: за складова дейност

24.10.2022

Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост (кабинети – за извършване на медицинска дейност, клинични изпитвания и на учебна дейност)

20.10.2022

Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 177. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“

20.10.2022

Столична община открива публично оповестен конкурс № 5-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в район „Възраждане“, бул. „Димитър Петков“ № 115

17.10.2022

Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, находяща се в сградата на 88-мо СУ “Димитър Попниколов”, гр. София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Димитър Попниколов“ № 7, за зъболекарски кабинет

17.10.2022

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“, находящи се в землищата на гр. Нови Искър, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрачене и с. Чепинци“

14.10.2022

„Метрополитен” ЕАД– Столична община обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

14.10.2022