Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения със застроена площ от 106,00 кв. м, представляващо част от мазе, намиращо се в самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.1055.1 – „Административна сграда – кметство с. Мрамор"

04.11.2022

Район "Изгрев" удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 07.11.2022 г. до 17:00 ч. на 21.11.2022 г., срока за подаване на оферти, респективно срока за закупуване на конкурсна документация, за Конкурс „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев“

02.11.2022

Район „Лозенец“ удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от терен – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27

02.11.2022

86. ОУ „Свети Климент Охридски” обявява удължаване с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурса за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене

31.10.2022

Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от сграда – частна общинска собственост, представляваща самостоятелен обект заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в ж.к. „Света Троица“, бл. 306, ет. 1, с конкурсно условие: за културна и обществена дейност

31.10.2022

Район "Надежда" обявява за отдаване под наем на части от поземлени имоти – публична общинска собственост – терени за поставяне на преместваеми обекти за пакетирани стоки и кафе

31.10.2022

Район „Надежда” открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на незастроен поземлен имот (терен) – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда”, с предназначение – за временен открит паркинг

28.10.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – помещение със застроена площ от 25,50 кв. м, на 2. етаж в административна делова сграда с административен адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43, с конкурсно условие – за клуб по интереси

28.10.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, помещение със застроена площ от 54,00 кв. м, находящо се на първия етаж в административна делова сграда в с. Волуяк, със специфично конкурсно условие – за стопанска дейност

27.10.2022

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, помещение със застроена площ от 180,00 кв. м, находящо се на първия етаж в административна делова сграда на с. Волуяк, район „Връбница“

27.10.2022