Район „Панчарево“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 10,60 кв. м, с конкурсно условие – за магазин за детски стоки

26.05.2023

МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на обект, находящ се в блок 6, ет. 4 на лечебното заведение, с адрес: Гр. София, бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67-А, за извършване на медицинска дейност, неконкурираща медицинските дейности на МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД

25.05.2023

МБАЛ „Княгиня Клементина”– София ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на обект, състоящ се от две помещения, на първи етаж на сградата – за извършване на изследвания с ЯМР

23.05.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект за обществено хранене, със застроена площ (ЗП) от 165,00 кв. м​​​​​​​, находящо се в с. Мрамор

23.05.2023

Район "Лозенец" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема № 6 от главния архитект на Столична община на територията на „Зоологическа градина – София“ в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв. 1, м. „Зоопарк“

22.05.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.1055.1.6 със застроена площ (ЗП) от 51,10 кв. м, по KKКР на с. Мрамор, с конкурсно условие – за аптека

22.05.2023

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящи се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава“ № 2, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД, за разполагане на мобилно търговско съоръжение за продажба на сладолед и машина за вода и напитки

19.05.2023

Район „Оборище“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – тоалетна, с идентификатор 68134.405.115.1.17, с площ от 21,53 кв. м, намиращ се в пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“ с идентификатор 68134.405.115.1, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“

19.05.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

19.05.2023

145. ОУ „Симеон Радев“, район "Младост", обявява конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене в 145. ОУ „Симеон Радев“ за срок от 5 (пет) години

17.05.2023