„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – “Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

01.12.2022

Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда, ж.к. "Надежда - 3 част", ул. „Георги Войтех“ и ул. „Леви Искър“, до 17:00 ч. на 15.12.2022 г..

30.11.2022

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (кабинети), срокът за подаване на офертите за тези кабинети ще бъде продължен, съгласно заповедта за откриване на конкурса до 12:00 ч. на 16.12.2022 г.

30.11.2022

Столична община обявява търг с явно наддаване № 7-СО-2022 г. за продажба на движими вещи – отпадък с код 19 12 02 – черни метали (в това число: дебело желязо, тънко желязо и чугун), съхраняван от „Софекострой“ ЕАД

28.11.2022

Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години или до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие на части от имот – публична общинска собственост, представляващи 3 (три) броя самостоятелни складови помещения, находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут (сграда) на територията на район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“

25.11.2022

Район "Средец" обявява публичeн конкурс № 4/22.11.2022 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за ученическо хранене – бюфет, разположено в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II”

22.11.2022

Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - публична общинска собственост с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” №18

22.11.2022

„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда (многофамилна жилищна сграда) – магазин, състоящ се от две нива, с площ 143 кв. м, находящ се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Яворец“ № 5

22.11.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на три броя помещения за козметично студио

22.11.2022

„ДКЦ VIII – София" ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

21.11.2022