Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, ПИ с идентификатор 68134.2821.8, с площ от 320 кв. м. по КККР на гр. София, район „Връбница“, с условие – за открит склад

13.12.2022

Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.2815.3267 с площ от 1 217 кв.м., за построяване на жилищна сграда

12.12.2022

Подадено заявление за конкурс № 11-СО-2022 г. на Столична община

12.12.2022

Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти (терени), публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти

12.12.2022

Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Оборище“, представляващи 6 (шест) броя магазини с №№ 2, 3, 4, 6, 11,12, за извършване на търговска дейност, с ползване на общо санитарно помещение"

12.12.2022

Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1201.40.2.92, със застроена площ от 136,45 кв. м, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата

12.12.2022

„ЛОЗАНА” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

09.12.2022

Район „Връбница” обявява изменение срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс по обява от 28.11.2022 г., на р-н „Връбница“ – СО: "Обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – помещение със застроена площ (ЗП) от 25,50 кв. м, на втория етаж в административна делова сграда"

09.12.2022

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособена част от хале „Мерцедес“ в АП „Дружба”, с площ 487 кв. м, и вътрешна стая за операторите, с площ 16 кв. м, в цялост обект с обща площ 503 кв. м, за сервизна дейност“

07.12.2022

„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

07.12.2022