Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 5-СО-2023 за продажба на правото на собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост

24.07.2023

Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот /терени/ – частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 18 за поставяне на преместваеми обекти

21.07.2023

125. СУ „Боян Пенев“ обявява конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене

20.07.2023

Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот /терени/ – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по схема

20.07.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда, разположена в поземлен имот, попадаща в урегулиран поземлен имот I-476 - „за читалище и кметство“, кв. 39 по действащия регулационен план на м. кв. "Обеля"

20.07.2023

„ДКЦ XII - София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост в сградата на „ДКЦ XII - София” ЕООД, на ул. „Иван Бойчев № 17 с предназначение на имота: за осъществяване на високоспециализирана и високотехнологична образна диагностика (ядрено-магнитен резонанс)

20.07.2023

Столична община удължава срока за подаване на оферти по публично оповестен конкурс № 11-СО-2023 г.

19.07.2023

Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти /терени/ – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти

19.07.2023

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Надежда“, ул. „Ген. Никола Жеков“ № 8 – 10, с конкурсно условие – за търговска дейност

14.07.2023

„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

14.07.2023