Район "Овча купел" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот - терен, частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. Любляна №18-18А за поставяне на преместваем обект - павилион за търговски нужди и обществено хранене

18.08.2023

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на 5 (пет) части от терен - публична общинска собственост, в сградата на район „Искър“

18.08.2023

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем за срок до започване на реализиране на предвидените мероприятия по ОУП/ПУП но не повече 5 (пет) години на части от имоти /терени/ – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по схема №57

17.08.2023

Район "Люлин" обявява конкурс за „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4357.151 с площ 505 кв. м., находящ се в м. “Бул. Сливница - Люлин - 9 м. р.“, ул. „Беравица“ №1“

17.08.2023

“ДКЦ V - София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение № 10.5 от 18,42 кв.м, заедно с 0,3473% идеални части от общите части на сградата /равняващи се на 14,04кв.м/, находящо се на трети етаж от сградата на V-то ДКЦ – София“ ЕООД

15.08.2023

“ДКЦ V - София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот /обект/, находящ в сградата на „Диагностично–консултативен център V - София” ЕООД

15.08.2023

„Топлофикация София” ЕАД обявява търг с явно наддаване на моторни превозни средства

14.08.2023

Район „Красно село” открива процедура по провеждане на конкурс за ученическо столово и ученическо бюфетно хранене в сградата на 36. СУ „Максим Горки“

10.08.2023

Район „Красно село“ открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за ученическо столово и ученическо бюфетно хранене в сградата на 142. ОУ „Веселин Ханчев“

10.08.2023

Район "Красно село" открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за ученическо столово и ученическо бюфетно хранене в сградата на 34. ОУ „Стою Шишков“

10.08.2023