„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

24.08.2023

„Втора МБАЛ-София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност - заведение за обществено хранене

24.08.2023

Район "Сердика" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на района, със специфично конкурсно условие – Център за работа с деца и младежи"

21.08.2023

Район "Сердика" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика”

21.08.2023

Район „Люлин“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи в гр. София, ж.к. „Люлин-6 м. р.“, ул. „Полк. Никола Попов“ №4 в сградата на 27. СУ „Акад. Георги Караславов“

21.08.2023

Столична община обявява публично оповестен конкурс № 13-СО-2023 г. за отдаване под наем на части от нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи помещения, разположени в двуетажни многофункционални сгради, находящи се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 8а

18.08.2023

Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на общински имоти – терени – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район "Сердика"

18.08.2023

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, за осъществяване на дейности по ученическо столово и бюфетно хранене в 171. ОУ „Стоил Попов“

18.08.2023

Район "Овча купел" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот - терен, частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. Любляна №18-18А за поставяне на преместваем обект - павилион за търговски нужди и обществено хранене

18.08.2023

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на 5 (пет) части от терен - публична общинска собственост, в сградата на район „Искър“

18.08.2023