Район "Оборище" обявява продължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот - публично общинска собственост, представляващ ведомствен бюфет, нахолящ се в сградата на района

27.12.2010

Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в сградата на здравна служба, с. Лозен, район „Панчарево”

22.12.2010

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост на територията на „Градската градина”, район „Средец”, представляваща терен за разполагане на съоръжения за обледеняване на зимна пързалка за организиране на публични мероприятия

22.12.2010

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от нежилищен имот публична общинска собственост, находящи се на територията на района

12.12.2010

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за организиране на ученическо столово хранене, находяща се в сградата на 146 ОУ „Патриарх Евтимий” с. Волуяк

11.12.2010

Район “Овча купел” обявява удължаване на конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в кв. Суходол, ул. Перла № 34, предназначено за аптека-дрогерия

11.12.2010

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Царевец” № 15, район „Надежда”

11.12.2010

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Илинден”

10.12.2010

Район „Връбница" продължава срока за подаване на предложения за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

10.12.2010

Район „Лозенец" продължава срока с 15 дни за подаване на оферти за конкурса за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в сградата на 139 ОУ „Захарий Круша"

10.12.2010