ЦЕНТРОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ

 

Back Център за временно настаняване „Света София”


Адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 51, вх. А
Директор: Галя Георгиева
Телефони: 02 822 08 88; 02 920 80 90; 02 820 07 50; 0885 51 13 42

Капацитет: 120 места.

Целеви групи:

  • Бездомни лица от цялата страна на възраст от 16 до 25 години, завършили Социални учебни професионални центрове или други учебни заведения.

Предлагани дейности:

  • осигуряване на оборудвано легло в спалното помещение в сградата;
  • изготвяне на индивидуален план, след оценка на нуждите на всяко настанено лице, в който се формулират целите, които трябва да бъдат постигнати;
  • съдействие за участие в програми за социална интеграция и ресоциализация, съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи;
  • съдействие за участие в образователни програми в съответствие с възрастта и личния избор на потребителя;
  • осигуряване на информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на Центъра, правата и задълженията на потребителя;
  • осигуряване на възможност самостоятелно да организират свободното си време.

Ред за предоставяне на услугата:

Социалните услуги се предоставят краткосрочно – за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година.

Приемането в Центъра е доброволно и се извършва със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – "Възраждане", по реда и условията на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). Всяко настанено лице сключва договор за предоставяне на социални услуги с директора на Центъра, в който е регламентиран редът, условията и срокът за ползване на социални услуги.

Необходими документи при приемане в Центъра:

  • Заповед от директора на ДСП;
  • 2 броя снимки и необходимите документи съгласно ППЗСП.

За ползване на социални услуги в Центъра се заплаща такса в размер на 30 на сто от дохода на лицето, без да надвишава месечната издръжка на Центъра. Не заплащат такса лица от 18 до 21 години и лица, които нямат доходи. Всички настанени лица, които не работят, са здравно осигурени.