ЦЕНТРОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ

 

Back Център за временно настаняване на бездомни хора “Свети Георги“


Адрес: гр. София, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Ришки проход" № 2
Директор: Валентина Рунева
Телефони: 02 920 04 16; 02 920 18 07; 0885 511 345

Капацитет: 120 места.

Целеви групи:

  • Центърът предоставя социални услуги в общността извън обичайната домашна среда, на бездомни лица над 18-годишна възраст и семейства, имащи постоянен адрес – гр. София, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности.

Предлагани дейности:

  • Доброволно, временно медицинско, социално и битово обслужване според възможностите на Центъра на бездомни хора, имащи постоянен или настоящ адрес на територията на гр. София;
  • Временен подслон без покъщнина – спалните помещения са със самостоятелен санитарен възел с баня;
  • Благоприятна жизнена и социална среда; насърчаване на участия в културни, спортни и други инициативи;
  • Съдействие за участие в програми за социална интеграция, социализация и ресоциализация;
  • Съдействие и насочване потребителите на социални услуги за рехабилитационни и кинезитерапевтични процедури към Столичен център за социална рехабилитация и интеграция на инвалидите;
  • Съдействие при: намиране на работа и/или при регистрация в дирекция "Бюро по труда", изваждане на лична карта към съответното РПУ –  МВР, пред органите на съответният териториален център на БЧК за включване в обществена трапезарии за бедни и за получаване на хуманитарни помощи, съдействие при намиране на личен лекар и всички последващи прегледи и профилактика, съдействие пред Съюза на слепите в България, за да могат домуващите с придобита впоследствие частична или пълна слепота да бъдат приети за съюзни членове, както и да бъдат включени в техния Център за социална рехабилитация и интеграция;
  • Взаимодействие с Фондация "Асоциация Анимус" и техния Център за социална рехабилитация и интеграция за включване на жените, домуващи в Програми за жени, преживели домашно насилие, както и включването им в работа с Център "Инициатива" за професионално развитие и автономност на жени в риск;
  • Взаимодействие с Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски" за лечение, както и за включване в подходяща лечебна, индивидуална и групова психотерапия, взаимодействие с болниците в Бухово и Ботунец за оказване на медицинска помощ след проведено активно лечение в съответната болница на нуждаещ се потребител, съдействие при подготовка на набора на документи, необходим за постъпване в заведение за социални услуги, съдействие и активна помощ при подготовка на набора от документи, необходими за явяване на ТЕЛК или РЕЛК, съдействие и активна помощ при подготовка на необходимите документи пред НОИ за отпускане на пенсия;
  • Съдействие и активна съвместна работа с отдел "Закрила на детето" за част от настанените деца, съдействие и активна работа със съответните Детски педагогически стаи – МВР за децата, регистрирани в тях, съдействие пред отделите "Народна просвета" към съответните районни администрации за настаняване на децата в подходящи детски ясли, детски градини или училища, взаимодействие с представители на Агенция за бежанците при Министерски съвет с оглед обгрижване на настанените в Центъра чужденци, на които е предоставен хуманитарен статут.

Ред за предоставяне на услугата:

Предоставяните социални услуги са краткосрочни – максимално до З месеца в рамките на една календарна година. Възрастните домуващи и инвалидите, които имат подготвени документи за настаняване в заведение за социални услуги, подходящо за здравословното им състояние, ползват услугите на ЦВНБХ до настаняването им в съответното заведение.

Настаняването в ЦВНБХ е доброволно и се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" – "Възраждане" по реда и условията на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.