Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на: "Виза за проучване и проектиране на спортна площадка за минифутбол и баскетбол, издадена от гл. архитект на Столична община на 12.03.2024 г., в ПИ с идентификатор 68134.1108.189, УПИ II-за озеленяване и спорт, кв. 37, м. ж.к. „Красна поляна”

27.03.2024

Район „Нови Искър" обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 00357.5325.476 по КККР за землището на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ Х-476, отреден за магазини, безвредно производство, складове, офиси, трафопост и изгребна яма, с. Подгумер

15.03.2024

Район „Младост“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв. 3-А, нов УПИ VIII-76„за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, район „Младост“, СО, съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗУТ

05.03.2024

Район "Студентски" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект на ПУП - ИПРЗ в териториален обхват за нов УПИ I-за образование - общественообслужващи функции на ВУЗ, нов УПИ VIII-500,4190 “за жс и коо”, промяна на уличната регулация на улица между о.т. 81-о.т. 178, и изменение на регулационните граници на контактен УПИ III-З839 кв. 111, м. „Студентски град“

01.03.2024

Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане: "Проект за ПУП-ИПУР-изменение на плана за ул. регулация - за улица по о.т.180-о.т.181-о.т.182-о.т.183-о.т.183-о.т.183 нова, за образуване на нова улица между о.т.179-о.т.181а/нова/-о.т.183а/нова/-о.т.183/нова/ и контактни УПИ I-131,УПИ III-133,УПИ V-135,УПИ XI-631,УПИХН-627 и УПИ XIII-632 от кв.12 по плана на с. Мировяне

01.03.2024

Район „Банкя” обявява обществено обсъждане за представяне на: „Проект за благоустрояване в ПИ с идентификатор 02659.2194.320 и ПИ с идентификатор 02659.2251.26 по КККР на гр. Банкя – изграждане на чешма и реновиране на арка пред входа на „Алея на здравето“ в м. „гр. Банкя“, р-н „Банкя“, СО”

01.03.2024

Район „Връбница” обявява обществено обсъждане на: "Проект за схема за поставяне на преместваеми обекти (каравана за бързо хранене и химическа тоалетна) в ПИ с идентификатор 68134.2819.2055 по КККР на гр. София, част от УПИ V „за парк“, кв. 1, м. "Северен парк" – Гробищен парк "Бакърена фабрика"

01.03.2024

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” на 21.02.24 год., в ПИ с идентификатор 68134.1108.115, УПИ I-за ОЖС и КОО, кв. 26, м. ж.к. „Красна поляна”

27.02.2024

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” на 14.02.24 год. в ПИ с идентификатор 68134.1106.23, кв. 60Б, м. „Разсадника-Бежанци”

27.02.2024

Район "Слатина" представя: Проект за подробен устройствен план, изменение на план за улична регулация за създаване на нова улица от о.т.222а (нова) до о.т.247е (нова), което води до изменение на профила на ул. „Гео Милев“ между о.т.221 до о.т.223 и улица от о.т.249 до о.т.246, изменение на плана за регулация на УПИ I-„за комплексно жилищно строителство и магазини“

19.02.2024

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...