Тема: Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 24.07.2019

Дата на приключване: 22.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община и Мита Георгиева – общински съветник

Лице за контакти: Даниела Йорданова – гл. юрисконсулт в ОП „Гробищни паркове“


Тема: Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Столична община

Дата на откриване:

Дата на приключване: 11.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Нина Макарова, Асен Чакъров


Тема: Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди

Дата на откриване: 01.07.2019

Дата на приключване: 15.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Теодора Полимерова – директор на дирекция "Климат, енергия и въздух“


Тема: Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“ в районите "Оборище", "Средец" и "Триадица"

Дата на откриване: 28.06.2019

Дата на приключване: 11.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ирина Савина и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община; Зафир Зарков, Иван Велков, Искра Ангелова, Прошко Прошков – общински съветници

Лице за контакти: Веселка Антонова


Тема: Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 26.06.2019

Дата на приключване: 25.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Росица Василева Давидова