Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 18.12.2018

Дата на приключване: 17.01.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Боряна Тасева – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Наредба за определяне на размера на местните данъци

Дата на откриване: 04.12.2018

Дата на приключване: 17.12.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Росица Давидова – главен специалист в дирекция „Общински приходи“


Тема: Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 21.11.2018

Дата на приключване: 05.12.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев, Силвия Христова, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Стефан Марков, Ботьо Ботев - общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева - юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС"


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 година

Дата на откриване: 19.11.2018

Дата на приключване: 19.12.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Ренета Ноева-Истилянова и Мария Несторова


Тема: Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции за периода 2019 – 2023 г.

Дата на откриване: 13.11.2018

Дата на приключване: 13.12.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Веселин Милев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика (ПКЗСП) към СОС, Живка Новкова – зам.-председател на ПКЗСП, д-р Антон Койчев, д.м. – член на ПКЗСП, Йоанна Драгнева – член на ПКЗСП, Карлос Контрера – зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и собственост към СОС, Иван Велков – зам.-председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС, Николай Николов – член на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта, Венцислав Мицов – зам.-председател на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Огнян Лютаков и Георги Георгиев - юрисконсулти в дирекция „Здравеопазване“