Тема: Програма „Навън“ - за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда - площадка „Мавзолей“

Дата на откриване: 10.02.2021

Дата на приключване: 23.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Култура“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Дата на откриване: 20.01.2021

Дата на приключване: 19.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Силвия Грънчарова-Маркова – ст. юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

Дата на откриване: 20.01.2021

Дата на приключване: 19.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борис Бонев – общински съветник

Лице за контакти: Борис Бонев – общински съветник


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

Дата на откриване: 13.01.2021

Дата на приключване: 26.01.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов и д-р Дончо Барбалов – зам.-кметове на Столична община

Лице за контакти: Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Наредба за управление на общинските жилища на Столична община

Дата на откриване: 23.12.2020

Дата на приключване: 22.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Ботьо Ботев, Иван Таков, Владислав Панев, Борислав Иванов, Борис Бонев – общински съветници и Дончо Борбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Росица Григорова – главен експерт в дирекция „Секретариат на СОС“