Тема: Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 03.11.2020

Дата на приключване: 03.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева и Силвия Христова – общински съветници; арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

Лице за контакти: Стела Щерева – директор на дирекция ПНИФО – НАГ


Тема: Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 02.11.2020

Дата на приключване: 02.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Марта Георгиева - общински съветник

Лице за контакти: Николай Игнатов - сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"


Тема: Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет (по доклад с рег. № СОА20-ВК66-8733/21.10.2020 г.)

Дата на откриване: 30.10.2020

Дата на приключване: 29.11.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Иван Мечков – общински съветник

Лице за контакти: Иво Димитров - юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет (по доклад с рег. № СОА20-ВК66-8893/26.10.2020 г.)

Дата на откриване: 30.10.2020

Дата на приключване: 29.11.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Иван Мечков - общински съветник

Лице за контакти: Иво Димитров - юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС"


Тема: Отмяна на Наредба за концесиите на Столичен общински съвет и Наредба на Столичен общински съвет за предоставяне на концесии

Дата на откриване: 13.10.2020

Дата на приключване: 13.11.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Александра Петрова – юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки и концесии“