Тема: Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 15.09.2021

Дата на приключване: 30.09.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 година

Дата на откриване: 14.09.2021

Дата на приключване: 14.10.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Нина Макарова – директор на дирекция „Околна среда“, Лазар Петрунов, началник-отдел „Опазване на околна среда“


Тема: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 02.09.2021

Дата на приключване: 04.10.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Иван Мечков – общински съветник

Лице за контакти: Иван Мечков – общински съветник


Тема: План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Дата на откриване: 31.08.2021

Дата на приключване: 30.09.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община

Лице за контакти: Ивона Грозева – главен експерт, отдел „Климат и енергия“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения

Дата на откриване: 31.08.2021

Дата на приключване: 30.09.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Антон Койчев – общински съветник; д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Огнян Лютаков и Георги Георгиев – главни юрисконсулти в дирекция „Здравеопазване“