Тема: Приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 04.08.2022

Дата на приключване: 05.09.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Боряна Тасева – главен експерт в дирекция „Образование“; Даниела Угренова – старши експерт в дирекция „Образование“


Тема: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”

Дата на откриване: 22.07.2022

Дата на приключване: 05.08.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Мирослав Боршош – заместник-кмет; Владимир Митов – общински съветник

Лице за контакти: Надежда Семова, старши експерт в дирекция „Култура“


Тема: Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (НИПОЗССО)

Дата на откриване: 21.06.2022

Дата на приключване: 20.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Марта Георгиева, Борис Милчев – общински съветници

Лице за контакти: Николай Игнатов


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 17.06.2022

Дата на приключване: 17.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Иванка Благова, старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

Дата на откриване: 16.06.2022

Дата на приключване: 16.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Лорита Радева, Анна Стойкова, Симеон Колев, Димитър Вучев, Прошко Прошков, Радослав Абрашев – общински съветници

Лице за контакти: инж. Румяна Гълъбова, началник-отдел „Въздух“