Направление "Архитектура и градоустройство" въвежда нови електронни услуги

Направление "Архитектура и градоустройство" съкрати сроковете за донадграждането на Системата за издаване на административни актове (СИАА). От 23.03.2020 г. направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община вече изготвя и Удостоверения за въвеждане в експлоатация, издавани от главния архитект чрез СИАА, която стартира през 2016 г. и до момента беше надграждана поетапно.

Към настоящия момент, чрез системата се изготвят административните актове, издавани от НАГ и всичките 24 районни администрации, както следва:

1. Разрешения за строеж

2. Заповеди към разрешения за строеж (като заповеди за преработка, за поправка на фактическа грешка в РС, за презаверка и др.)

3. Считано от 23.03.2020 г. е предоставена възможност на районните администрации да прикачат сканирани изображения на три вида документи, които се издават след влязло в сила Разрешение за строеж: Протокол (Образец 2), Протокол (Образец 3) и удостоверение за груб строеж.

4. Разрешения за поставяне

5. Разрешения за строеж за благоустройствени обекти

6. Заповеди към разрешения за строеж за благоустройствени обекти

7. Считано от 20.03.2020 г. е предоставена възможността и на районните администрации за публикуването чрез системата на издадените от тях Визи за проектиране. Направление "Архитектура и градоустройство" публикува издадените визи от главния архитект на Столична община от 10.04.2017 г., а тези от директор дирекция "Териториално планиране" – от началото на 2020 г.

Във връзка със създалата се ситуация, направление "Архитектура и градоустройство" съкрати и сроковете по разработката и тестването на три електронни услуги, които ще стартират, както следва:

1. Заявяване на разрешение за строеж за инвестиционен проект, издадено от главния архитект на СО, за строежи от 1., 2. и 3. категория – 25.03.2020 г.

2. Заявяване на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на СО – 30.03.2020 г.

3. Заявяване и получаване на Виза за проектиране по чл. 140, ал. 2 от ЗУТ (представлява извадка от действащия подробен устройствен план) – 30.03.2020 г.

Повече информация на:

https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/jYfXa4lDoC4%3D