ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

Back Център за обществена подкрепа (район „Подуяне“), спешен прием с до 4 места


Адрес: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Баба Вида“ № 1, ет. 4

Директор: Калудка Коен

Телефон: 0888 77 30 57

Е-mail: cop_poduene@abv.bg


Социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, превенция на отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В Центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск, оценяване на родителски  капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.