Заглавие Дата на публикуване
Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017-2019 година и План за дейности за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици за 2017 г. 25.04.2017
Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата "Красно село" - София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата "Красно село" 13.04.2017
Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Искър” - София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „Искър” 05.04.2017
Проект за приемане на Наредба за гробишните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община 27.03.2017
Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - София и преструктуриране на Превантивно - информационен център по проблемите на наркоманите 08.03.2017
Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община 06.02.2017
Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община 02.02.2017
Проект на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община 30.01.2017
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична обищина 26.01.2017
Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община 20.01.2017