Заглавие Дата на публикуване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на Столична община 28.10.2013
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" 24.10.2013
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община 23.10.2013
Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене” от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси 19.09.2013
Проект за Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община. 12.09.2013
Проект за Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.; посл. изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г. и изменение и допълнение на Решение № 149/22.03.2012 г. за определяне на цени във връзка с Наредбата за организация на движението на територията на Столична община 05.09.2013
Проект за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с решение №332 по Протокол №48 от 19.05.2005 г.; посл.изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012) 05.09.2013
Проект за Приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община 05.09.2013
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.2006 г. 29.08.2013
Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община 21.08.2013