СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: Мирослав Боршош  – заместник-кмет на Столична община

Относно: Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г.

- по електронен път:

На ел. поща: yolita.todorova@sofia.bg или чрез системата на Контактния  център на Столична община на адрес: call.sofia.bg
На вниманието на: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община

Относно: Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни – от 15.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА21-ВК66-8477/13.09.2021 г.  относно Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г.

4.2. Проект на решение на Столичния общински съвет

4.3. Мотиви

4.4. Предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:  Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция „Образование“, тел. 02/846-74-77, e-mail: yolita.todorova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.