Обратно Процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи

На основание чл. 43 от Закона за концесиите Столична община съобщава, че с Решение № 93 на Столичния общински съвет от 14.01.2016 г. е открита процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти – публична общинска собственост. 

Обявлението за провеждането на процедурата е обнародвано на електронната страница на Държавен вестник под № 1 на 04.02.2016 г. 

Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава всеки работен ден срещу платежен документ в сградата на Столична община, ул. „Париж” № 3, стая № 103, до 16.00 часа на 04.05.2016 г., тел. за контакти – 02/9377252, 02/9377583. 

Документация

Писмо №СОА16-ТД26-2838/25.03.2016 г. отговор на въпрос

Писмо №СОА16-ТД26-4966/15.04.2016 г. отговор на въпрос

Приложения към Писмо №СОА16-ТД26-4966/15.04.2016 г.

Писмо №СОА16-ТД26-5645/26.04.16 г.

СЪОБЩЕНИE за удължаване на срока за получаване на оферти за предоставяне на концесия

Столична община съобщава, че срокът за получаване на оферти за участие в открита процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти – публична общинска собственост, се удължава до 17.00 часа на 10.06.2016 г. 

Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава до 16.00 часа на 06.06.2016 г. включително на ул. „Париж” № 3, стая № 103, всеки работен ден след представяне на фактура за закупена документация.

Отварянето на офертите ще се състои в 10.00 часа на 15.06.2016 г. в зала № 109 на ул. „Париж” № 3. 

Обявлението за удължаване на срока за получаване на офертите е обнародвано под № 1 на 05.05.2016 г. на електронната страница на Държавен вестник. 

Телефони за контакт – 029377252, 029377583. 

Писмо №СОА16-ТД26-7036/03.06.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока за получаване на оферти за предоставяне на концесия

Столична община съобщава, че срокът за получаване на оферти за участие в открита процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти – публична общинска собственост, се удължава до 17.00 часа на 28.06.2016 г. 

Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава до 16.00 часа на 23.06.2016 г. включително на ул. „Париж” № 3, стая № 103, всеки работен ден след представяне на фактура за закупена документация.

Отварянето на офертите ще се състои в 10.00 часа на 30.06.2016 г. в зала № 1 на ул. „Московска” № 33. 

Обявлението за удължаване на срока за получаване на офертите е обнародвано под № 1 на 08.06.2016 г. на електронната страница на Държавен вестник.

Телефони за контакт – 029377252, 029377583. 

Писмо №СОА16-ТД26-7629/17.06.2016 г.

Приложениe към Писмо №СОА16-ТД26-7629/17.06.2016 г.

Писмо №СОА16-ТД26-7036-[2]/20.06.2016 г.