Заглавие Дата на публикуване
Столична община и Басейнова дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен, съобщават за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води № 11590695/ 18.11.2011 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването 19.05.2022
Инвестиционно предложение: „Монтаж на ротационна преса за вулканизация (AUMA) и инсталация за нанасяне на покрития (ISOTEX)“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.613, м. „ЗСК Кремиковци“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител „СИ-КА-ТЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 13.05.2022
Временно преустановяване водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална вода „София-Баталова воденица" от 9:00 ч. на 13.05.2022 г. 13.05.2022
Инвестиционно предложение: „Уличен паркинг с 18 паркоместа“, находящ се на ул. „5046-та“, ж.к. „Дружба 1“, район „Искър“, Столична община, с възложител район „Искър“ 12.05.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс в УПИ I – 719, 759, 773, 861, 2682, 4074, 4144, 20, 500, 4130, 4131, 4132, 4133 „за търговия, офиси, обществено обслужване, трафопост и складове“ и паркинг в УПИ II – 31, 4006 „за обществено обслужване“, кв. 80, район „Витоша“, Столична община, с възложител „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД 12.05.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на работилница за производство на шоколадови изделия” в поземлен имот с идентификатор 68134.4335.9612, УПИ II - 102, кв. 203, м. „Овча купел – стар кв. 12 и част от кв. 23”, район „Овча купел”, Столична община, с възложител „ПЧЕЛА – 97” ООД 12.05.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване на обект „Автосервиз” с дълбочина 40 м” в поземлен имот с идентификатор 12084.2719.2343, м. „Трояна”, район „Връбница”, Столична община, с възложител „ДДТ 1 АУТО” ЕООД 12.05.2022
Инвестиционно предложение за: „Разширяване дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци, дейности с тях, на съществуващата площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и предварително третиране (сортиране) и рециклиране на отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1502.1154, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 3, район „Искър“, НПЗ Искър – север, Столична община, с възложител „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД 04.05.2022
Инвестиционно предложение за: "Изграждане на цех за производство и обработка на метални конструкции, изделия и детайли със складове, търговска дейност и пречиствателно съоръжение" в поземлен имот с идентификатор 68134.1331.2332, УПИ VIII - 2150, 2163, кв. 256, м. "Требич – Стопански двор", район "Надежда", Столична община, с възложител И. Цекова 03.05.2022
Решение № 281 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район “Сердика”, кв. “Бенковски“ с името “Лиляна Бочева” 29.04.2022