Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг” в поземлени имоти с идентификатори 68134.8555.85, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „ИМО 85” ЕООД 06.12.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на паркинг” в поземлени имоти с идентификатори 68134.8555.75, 68134.8555.74, 68134.8555.73, 68134.8555.71, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „АСКО – 96” ЕООД 06.12.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец)” в УПИ II – 864, 1264, поземлен имот с идентификатор по КККР 68134.600.2198, кв. 9, м. „Хаджи Димитър – част”, район „Подуяне”, Столична община, с възложител „АГРОИНВЕСТ – АИ” ЕООД 05.12.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркова среда с открити площадки за спорт и отдих, декоративна водна площ, паркови елементи, паркинг и ажурна ограда” в поземлен имот с идентификатор 55419.6702.680, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „БУУК КИЙПЪР” ООД 05.12.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на пет жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 44063.6217.390, м. „Могила”, с. Лозен, район „Панчарево”, с възложител „И ДЖИ АР ГРУП” ООД 02.12.2022
Инвестиционно предложение: „Добавяне на нови отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), автомобилни катализатори, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” на обект с местоположение: гр. София, район „Сердика”, поземлен имот с идентификатор 68134.505.2024, с възложител „ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД” ЕООД 02.12.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен търговски комплекс бензиностанция с газостанция, обслужваща сграда с магазин, ЗОХ и офиси, мотел със ЗОХ, КТП, санитарен контейнер, пречиствателно съоръжение с водоплътна изгребна яма, технологичен и противопожарен резервоар, паркинги и сондажен кладенец с дълбочина 80 м” в м. Сръбски азмак, р-н „Панчарево”, СО, с възложител „БУЛТАБ 2002” ЕООД 30.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия: ВЛ 110 kV „Мрамор” от подстанция „Курило” до подстанция „Костинброд”, с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 29.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ I – 125 „за производствени, складови и административни дейности и трафопост”, с. Волуяк, район „Връбница”, с възложител „ТАВИЛОГ” ЕООД 29.11.2022
Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране и предварително съхранение на отпадъци от пластмаса, находяща се на ул. "Първа Българска Армия" № 2, район „Сердика”, Столична община", с възложител „ПРОФИЛИНК РИСАЙКЪЛ” ЕООД 28.11.2022