Обратно Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (ПИ в с. Лозен, р-н "Панчарево")


Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите