Обратно Приета Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2017 година