Назад

Покана за обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Столична община отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, медиите, ръководителите на бюджетни звена и неправителствените организации за участие в общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.

В проекта за изменение се предлагат промени, които засягат широк кръг от данъчно задължени лица. Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса по изработването, обсъждането и приемането на нормативния акт.

Обсъждането ще се проведе на 11 декември 2019 г. от 18:30 часа в зала № 5 на Столична община, ул. „Московска“ № 33. Срокът на провеждане на общественото обсъждане е определен на основание чл. 21, ал. 1, изр. второ от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, предвид необходимостта съгласно чл. 1, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, предлаганите промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет да влязат в сила от 01.01.2020 г.

Общественото обсъждане се организира на основание чл. 19, ал. 2 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община като допълнителна форма на обществена консултация, на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.

С материалите, свързани с общественото обсъждане, можете да се запознаете на официалната интернет страница на Столичен общински съвет, раздел „Проекти на нормативни актове“. (https://www.sofia.bg/public-consultations).

Координати за връзка: Албена Пламенова Йосифова, гл. юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“. Тел.: 02 904 12 81, e-mail: a.yosifova@sofia.bg

Общественото обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:

1. Кратко запознаване с доклада и предложения проект на решение.

2. Представяне на обобщена информация за резултатите от проведените до момента форми на консултиране.

3. Въпроси и отговори, мнения, предложения и общи заключения/решения по представения проект.
 

Публикувано на: 03.12.2019 г.ПРОТОКОЛ относно обществено обсъждане на Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет
 

Публикувано на 16.12.2019 г.