Назад

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на обществен многоетажен паркинг” и „За покрит пазар и етажен паркинг”, с възложител „СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за: Изграждане на обществен многоетажен паркинг” в поземлени имоти с идентификатор 68134.1386.966 по КККР, съответстващ на УПИ II  „За покрит пазар и етажен паркинг”, кв. 77, м. ж.к. „Надежда 1б”, район „Надежда”, Столична община, с възложител „СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС