ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Отдел „Деловодно обслужване“ към дирекция „Административно обслужване“ в Столична община е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, както и за връчване на информацията по издадено решение за конкретно заявление/искане.

Заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се подават по пощата, в Центъра за информация и услуги на граждани и фирми или по електронен път: чрез ИС „Контактен център“, Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ),  портала на Столична община и чрез "Платформа за достъп до обществена информация".

Правомощия и данни за организацията, функциите и отговорностите на Столична община са публикувани в страница „Структура на Столична община“.

 

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Актуална обществена информация по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Информация, предоставена повече от три пъти, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ
Бланка на Заявление за достъп до обществена информация
Цена на услугата
Заповед № СОА17-РД09-1027/20.11.2017 г. на кмета на Столична община за упълномощаване на длъжностни лица, отговорни за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, изменена със Заповед № СОА19-РД09-1412/11.10.2019 г.
Вътрешни правила за организация на дейността по обработка на постъпили заявления за достъп до обществена информация чрез Платформата за достъп до обществена информация
Вътрешни правила на Столична община за подготовка на статистически анализ на жалби.

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен отчет за достъп до обществена информация на
направление "Архитектура и градоустройство" за 2020 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация на
централната общинска администрация за 2020 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация на
направление "Архитектура и градоустройство" за 2019 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация на
централната общинска администрация за 2019 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация на
централната общинска администрация за 2018 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация на
направление "Архитектура и градоустройство" за 2018 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2017 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2016 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2015 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2014 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2013 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2012 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2011 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2010 г.
Годишен отчет за достъп до обществена информация за 2009 г.

Предоставяне на информация за повторно ползване

Столична община публикува данни в отворен формат в Портала за отворени данни на Република България.

Списък на категориите информация, създадена в Столичната общинска агенция за приватизация, подлежаща на класификация като служебна тайна

 

ИС "Контактен център" – въпроси към кмета на Столична община и неговия екип и към председателя и комисиите към Столичен общински съвет

"Харта на клиента" – отговорности на служителите от административните структури на Столична община и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях

 

Профил на купувача – процедури за възлагане на обществени поръчки


Търгове и конкурси – текущи търгове и конкурси и архив по години

 

Интегрирана информационна система на държавната администрация (Административен регистър)
 

Достъп до заседанията на Столичния общински съвет – "Видео излъчване на заседанията на СОС"

Повече информация за връзки със Столична община – "Свържете се с нас"