Приключи обновяването на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” – сграда 1

17.11.2020

Приключи обновяването на 101. СУ „Бачо Киро”

17.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 115 „Осми март"

17.11.2020

Столична община, чрез дирекция „Култура”, ще реализира от 16 ноември до 16 декември 2020 г., включително, сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се осъществят през 2021 г.

17.11.2020

МОН регламентира преминаването към обучение в електронна среда от разстояние

26.10.2020

Решение № 726 от 15 октомври 2020 год. на Министерски съвет за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за реализиране на Обект: „Изграждане на железопътен надлез на км 9+925.22 по път 1 и км 9+923.55 по път 2 и жп мост на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 над река Искър в жп участък София – Елин Пелин “ от Проект "Модернизация на железопътната линия София –...

22.10.2020

Министерство на околната среда и водите съобщава за изготвен проект на заповед за обявяване на Защитена зона BG0000165 „Лозенска планина“ от мрежа „Натура 2000“, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

06.10.2020

Столична община уведомява предприятията (фирмите) да подадат документи, ако желаят през 2021 г. такса битови отпадъци за нежилищните им имоти да бъде определена според количеството битови отпадъци или в условията на пряко договаряне

30.09.2020

Съобщение по чл. 66, ал. 1 от АПК за откриване на производство по издаване на 24 броя заповеди за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

16.09.2020

Покана за публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2019 г.

20.08.2020