Съобщение във връзка с постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК Тенис клуб – ПФК ЦСКА – София, "Борисова градина“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи

30.05.2023

Инвестиционно предложение: „Реконструкция на стадион „Българска армия“, район „Средец“, и парк „Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство чрез засаждане на нова дървесна растителност и алейна мрежа, с възложител „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД

30.05.2023

Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1114.191, м. „Факултета“, гр. София, район „Красна поляна“, Столична община, с възложител „ФОКС ТРЕЙД ПЛЮС” ЕООД

29.05.2023

Инвестиционно предложение: „Пристройка (сграда за безвредно производство и навес) към съществуваща сграда: етап 1 – сграда за безвредно производство, етап 2 – навес; фотоволтаични системи“ в ПИ 49026.2661.816, ул. „Васил Левски“ № 67, с . Мрамор, район „Връбница“, Столична община, с възложител „СК” АД

25.05.2023

Инвестиционно предложение: „Изграждане на многофункционален комплекс с жилища, офиси, търговски обекти, подземни паркинги и трафопост, вкл. геотермална отоплителна инсталация“, находящ се в район „Лозенец“, с възложител „АРТСТРОЙ 1 ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД

19.05.2023

Инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен търговски комплекс – бензиностанция с газостанция, обслужваща сграда с магазин, ЗОХ и офиси, мотел със ЗОХ, КТП, санитарен контейнер, Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, технологичен и противопожарен резервоар, паркинги и сондажен кладенец с дълбочина 80 м“ в ПИ, с. Лозен, р-н "Панчарево", СО, с възложител „БУЛТАБ 2002” ЕООД

19.05.2023

Процедура BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1

18.05.2023

Продължава подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на Столична община – 8626 броя нови екологични уреди са монтирани до момента по проекта

18.05.2023

Информационен ден по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ - 17.05.2023 г.

16.05.2023

Инвестиционно предложение за: „Зелен коридор на здравето, район „Надежда”, гр. София”, по проект URBiNAT – „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата”, с възложител Столична община

15.05.2023