ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
   
  Административни услуги

 Електронни административни услуги на Столична община
 Електронно кандидатстване за проекти по Столична програма "Култура"
 Единен портал за достъп до електронни административни услуги

 

Административни услуги, извършвани от дирекция „Информационно обслужване и технологии"
Списък на административни услуги по гражданска регистрация
Списък на административни услуги, извършвани от дирекция „Общинска собственост"
Правни и административно-технически услуги, извършвани от дирекция "Финанси"
Административни услуги, извършвани от дирекция „ Икономика и търговска дейност"
Административни услуги - местни данъци и такси, извършвани от дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси"
Изтегли формуляра тук!
1. Издаване на удостоверение за данни,декларирани по Закона за местните данъци и такси
2. Издаване на удостоверение за платен данък наследство
3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ
4. Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК
5. Издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ
6. Издаване на удостоверение за задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
7. Заверка на молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка по реда на чл.587 от ГПК,във връзка с чл.79 от ЗС
8. Заверка на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3. ал. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ;
9. Издаване на справка за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси
10. Издаване на служебна бележка относно обстоятелства за МПС
11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот за незавършено строителство
Списък на административни услуги, извършвани от дирекция „Инвестиционно отчуждаване"
Административни услуги, извършвани от дирекция „Транспорт"
Административни услуги, извършвани от дирекция „Транспортна инфраструктура"
Административни услуги, извършвани от дирекция „Зелена система"
Административни услуги, извършвани от дирекция "Общински земи,гори, водни обекти и околна среда"
Административни услуги, извършвани от дирекция „Социални дейности"
Административни услуги, извършвани от дирекция „Общински строителен контрол"
Административни услуги, извършвани от дирекция „Териториално планиране"
Административни услуги, извършвани от дирекция "Административно обслужване"
Административни услуги, извършвани от отдел „Правен"
Административни услуги, извършвани от дирекция "Сигурност"

1. IBAN сметка за събиране на приходите от административни услуги на
СТОЛИЧНА ОБЩИНА в ОБЩИНСКА БАНКА АД, кл. Врабча

BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG81SOMB91303133008301
Данъчен номер:  1223027772
БУЛСТАТ: 000696327
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се впише пълното име на административната услуга от списъка по-горе.

Забележка:
Сумите, платени за административни услуги по обявената сметка, важат както за Столична община, така и за районните администрации и останалите второстпенни разпоредители с бюджетни средства.
Сумите са приход на общинския бюджет, независимо дали са внесени по сметката на Столична община или по сметки на второстепенните разпоредители.

2. IBAN сметка за услугите, извършвани от дирекция "Зелена система"
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG19SOMB91308427200644
за пропуски за автомобили Код: 448007
за съгласуване на проекти Код: 448001
обезщетения растителност Код: 448081

3.Сметки за услугите, извършвани от дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси"
IBAN сметки отдели на "МДТ"
Код за административни услуги: 448008

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община