ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
 

Специализирана администрация

Направление ''ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ''

                 Дирекция ''ПРИХОДИ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ'' • Отдел "Методология и отчетност"

 • Отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване"

 • Отдел "Информационно обезпечаване"

 • Отдели "Местни данъци и такси" – 22 броя


  Работно време

  Функции на отдел "Методология и отчетност"
  • Приема и завежда преписки под формата на молби, сигнали, жалби, запитвания, искания и други.

  • Изготвя отговори по постъпилите жалби, молби и запитвания в общия срок.

  • Извежда готовите преписки, с копие до съответния районен отдел "Местни данъци и такси" – за сведение.

  • Издава Удостоверения за декларирани данни, съгласно чл. 73а, ал. 1, т. 1 от НОАМТЦУПСО.

  • Издава Удостоверения за наличие или липса на задължения по чл.87, ал. 6 от ДОПК.

  • Изготвя отговори по постъпили запитвания от ЧСИ, ДСИ, съдилища, прокуратура, НАП, КУИППД и др. институции.

  • Изготвя писма до началниците на районните отдели за своевременно уведомяване за настъпили промени в нормативната база.

  • Изготвя указания за тълкуване и прилагане на нормативната база.

  • Изготвя процедури за начина на работа при осъществяване на различните видове дейности.

  • Изготвя бланки, в помощ на прилагането на дадените процедури.

  • Приема граждани и служители на ЮЛ, като ги консултира устно, снабдява ги с поискани от тях бланки, правя разяснения и други.

  • Консултира (устно и писмено) служителите на районните отдели, включително служителите на отдел "Информационно обезпечаване", когато това се налага.

  • Анализира и изготвя обобщени справки при поискване от директора на дирекцията, от ресорния заместник-кмет, от кмета на общината, както и при необходимост от други дирекции на Столична община.

  • Служителите, които имат право да работят с класифицирана информация приемат и обработват декларации по чл. 14 от ЗМДТ за имоти, представляващи класифицирана информация.

  • Горепосочените служители приемат и обработват декларации по чл. 23, чл. 24 и чл. 27 от НОАМТЦУПСО за имоти, представляващи класифицирана информация.

  • Прима молби за издаването на Удостоверения за данъчна оценка на имоти, представляващи класифицирана информация.

  • Изготвя Удостоверения за данъчна оценка на имоти, представляващи класифицирана информация.

  • Изготвя съобщения за дължими данъци върху имотите и такса за битови отпадъци за имоти, представляващи класифицирана информация.

  • Изготвя отговори по постъпили запитвания от институции с ниво на класифицирана информация.

  • При получаване на информация от компетентни органи за настъпили промени в недвижимата собственост или движима такава директора на дирекцията, чрез служителите на отдела уведомява за това районните отдели, а те от своя страна следва да предприемат уведомителни действия спрямо задължените лица като им се даде срок за явяване и представяне на документи.

  • Организира и осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност на дирекцията и отделите към нея.

  • Изготвя справки, анализи и прогнози за приходи от местни данъци и такси.

  • Изготвя всички документи от финансово-имуществен характер, от който произтичат права и задължения за дирекция "ПАМДТ" - баланс, счетоводни отчети, оборотни ведомости, справка-декларация по ДДС, касов отчет и др.

  • Урежда сметните взаимооткношения с дебитори и кредитори, взаимоотношения с бюджета, банките и с осигурителни фондове.

  Функции на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване"
  • Изготвя отговори по постъпили жалби, молби и запитвания от лица в общия срок.

  • Отправя запитвания до НАП, съгласно чл. 4, ал. 6 от ЗМДТ.

  • Изготвя проекти на решения на Столичен общински съвет за промяна на НОАМТЦУПСО.

  • Окомплектова и препращат всички жалби по актове на кмета на Столична община, мълчаливи откази, общи жалби и сигнали срещу действия, бездействия и актове на дирекцията, както и всички решения на директора по обжалвани актове, наложени обезпечителни мерки и др. до съответните съдилища в установените от българското законодателство срокове за това.

  • Отправя предложения за разсрочване на задължения след подадени от заинтересованите лица молби съответно до кмета на общината или до СОС.

  • Консултира устно и писмено служителите на районните отдели за местни данъци и такси, прави разяснения по нормативната база, издава указания, когато това се налага.

  • Изготвя проекти на становища, решения, жалби и др. от името на решаващия орган (кмета на СО или директора на дирекция „ПАМДТ”), съгласно разпоредбите на ДОПК.

  • Изготвя доклади до ресорния заместник-кмет, до кмета на общината и до председателя на СОС.

  • Проверява работата на районните отдели по постъпили жалби на граждани и фирми.

  • Изготвя доклади до директора на дирекцията за установеното от проверката и ако намери за необходимо прави предложения за парични санкции на провинилите се служители на дирекцията.

  • Началникът на Отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване" изготвя заповеди за ревизия за установяване на задължения за местни данъци и такси битови отпадъци, включително по разпореждане на директора на дирекцията, на основание чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК, във връзка с чл. 4, ал. 5 и чл. 9б от ЗМДТ.

  • Началникът на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване" изменя горецитираната заповед с нова заповед за възлагане, когато това се налага (чл. 113, ал. 3 от ДОПК).

  • Началникът на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване" изготвя заповеди за спиране, възобновяване и прекратяване на ревизионното производство.

  • Служителите на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване", на които е възложена ревизия за местни данъци връчват издадените заповеди на ДЗЛ.

  • Служителите на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване", на които е възложена ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци извършват ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци и ТБО в сроковете по ДОПК (чл. 114 от ДОПК).

  • Служителите на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване", на които е възложена ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци изготвят ревизионен доклад не по-късно от 14 дни след изтичането на срока за извършване на ревизията, съгласно чл. 117, ал. 1 от ДОПК, като приложените към доклада доказателства са неразделна част от него.

  • Служителите на Отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване", на които е възложена ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци, връчват готовия ревизионен доклад на проверяваното лице в 3-дневен срок от съставянето му, съгласно чл. 117, ал. 4 от ДОПК.

  • Началникът на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване" изготвя заповеди за удължаване на срока за представяне на доказателства по направено в срока на чл. 117, ал. 5 писмено възражение от ревизираното лице по негово искане за срок не повече от 1 месец.

  • Служителите на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване", на които е възложена ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци и които изготвят ревизионния акт,връчват същия на ДЗЛ.

  • Служителите на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване" осъществяват контрол върху правните основания за съставянето на проекти на наказателни постановления и препращат същите на ресорния кмет, който изпълнява функциите на наказващ орган, съгласно Заповед на кмета на СО за възлагане на наказващите правомощията на зам.- кмета по "Финанси и стопанска дейност".

  • Служителите на отдел „Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване”, на които е възложена ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци изготвят и изпращат/връчват покани за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК.

  • Служителите на отдел „Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване”, на които е възложена ревизия за местни данъци и/или такса битови отпадъци изготвят искане за образуване на принудително производство по актове, влезли в сила и след изтичане на срока по чл. 182, ал. 1 от ДОПК.

  • Публичните изпълнители, определени със Заповед на кмета на Столична община, налагат предварителни обезпечителни мерки посредством постановление с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на които събирането на задълженията за данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

  • Публичните изпълнители, определени със Заповед на кмета на Столична община, налагат обезпечителни мерки посредством постановление, когато вземането е установено и изискуемо и когато без тези мерки ще бъде невъзможно или ще се затрудни събирането на публичното задължение.

  • Началникът на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване" може да прави искания за налагането на обезпечителни мерки на базата на издадени актове за установяване на публичното вземане от данък и такса.

  • Публичните изпълнители, определени със Заповед на кмета на Столична община, издават постановления за допускане или отказ за допускане на замяна на един вид обезпечение с друго равностойно такова.

  • Служителите на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване", след постъпване на окомплектована преписка и искане за започване на принудително производство, препращат същата в НАП или ЧСИ.

  • Служителите на отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване" извършват периодични проверки за системното проследяване на събираемостта на вземанията от местни данъци и такси, натрупването на недобори и дадените предложения за започване на ревизионно производство спрямо установените след проверка длъжници.

   • Проверката се прави ежемесечно и резултатите от нея се обобщават в доклад до директора на дирекцията. Директорът докладва изготвените доклади на зам.-кмета.

   • Проверката обхваща и ежемесечни справки за длъжници с общо задължение над 5000 лева (установени по основание и по размер), анализ на събраните данни и публикуване на същите на определените за това места.

  Функции на отдел "Информационно обезпечаване"
  • Обезпечават информационно работата в дирекцията и районните отдели МДТ.

  Функции на отделите "Местни данъци и такси"
  • Приемат и обработват декларации по чл. 14, чл. 17, чл. 32, чл. 49, чл. 54, чл. 61н от ЗМДТ.

  • Приемат и обработват декларации по чл. 27, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.

  • Обработват декларации по чл. 23 и Заповеди на кмета на СО съгласно разпоредбите на чл. 24 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.

  • Приемат молби и издават Удостоверения за данъчна оценка.

  • Приемат искания и издаване на Удостоверения за декларирани данни.

  • Приемат искания и издават Удостоверения за платен данък наследство.

  • Приемат искания и издават Удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

  • Приемат и заверяват молби – декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС.

  • Приемат искания и издават справки за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси.

  • Приемат искания и издават служебни бележки, относно обстоятелства за МПС.

  • Приемат искания и издават заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ.

  • Установяват административни нарушения и издават Актове за установените административни нарушения.

  • Изготвят проекто – наказателни постановления и ги препращат за контрол до дирекцията, в частност до отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване".

  • Връчват готовите Наказателни постановления.

  • Определят задължения за местни данъци и такси за минало време и начисляват лихви за просрочие, като изготвят протоколи за тези си действия.

  • Издават актове за установяване на задължения по декларация.

  • Приемат искания и изготвят Актове за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми.

  • При осъществяване на своите правомощия, служителите на районните отдели могат да изискват от ДЗЛ всякакви документи, даказващи права или такива, които ползват същите за намаляване на размера на данъка или таксата и др., като непредставянето на тези документи следва да бъде санкционирано по административен ред.

  • Изготвят покани за доброволно плащане по реда на чл. 182 от ДОПК.

  • Окомплектоват и предават преписки за принудително събиране на неплатени задължения за местни данъци и такси на отдел „Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване”.

  • Изготвят различен вид справки поискани от началника на отдела или от директора на дирекцията.

  • Предоставят копия от всички видове декларации и издадени документи поискани във връзка извършване на ревизии и проверки.

  • Оказват съдействие на гражданите, като устно ги консултират за начина на попълване на различните видове декларации.

  • Издължават безкасовите плащания в данъчните партиди на физическите и юридическите лица.

  • Ежедневно приключват и отчитат сумите платени в брой на касите на отдела.

  • Обслужват граждани желаещи да плащат задълженията си в брой на касите на отдела.

  • Ежедневно отчитат събраните суми.

   

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2015, Столична община