ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
 
 

Специализирана администрация

Направление ''ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ''

                 Дирекция ''ПРИХОДИ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ''
 • Отдел "Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване"

 • Отдел "Методология и контрол"

 • Отдел "Информационно обезпечаване"

 • Отдели "Местни данъци и такси" – 22 броя


  Работно време


  Функции на дирекцията:
  • Изпълнява политиката на Столична община при съставяне и изпълнение на бюджета на общината.

  • Анализира приходите от местните данъци и предлага за всяка година проекто-наредба на Столичен общински съвет за обсъждане и одобрение.

  • Издава Ревизионни актове за данък недвижим имот на основния чл. 119, ал. 3, т. 1 от ДОПК. Актът се издава след преценка на извършените при ревизията действия, на установените факти и обстоятелства, на направените изводи и основанията за тях.

  • Извършва ревизионно производство за установяване на такса битови отпадъци /ТБО/ по реда на Административно процесуалния кодекс.

  • Извършва предварително обезпечаване на задължения на основание чл. 121, ал.1 /и чл.124, ал.4/ от Данъчно осигурителен процесуален кодекс. Налагането на предварителните обезпечителни мерки е необходимо за предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, вследствие на които ще бъде затруднено събирането на задълженията.

  • Съставя актове за установяване на административни нарушения във връзка с Административно наказателните разпоредби на Закона за местни данъци и такси и подготвя проекти за Наказателни постановления.

  • Изпраща покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК от звено "Събиране".

  • Налага с постановление обезпечителни мерки на основание чл. 195, ал. 1 от ДОПК, във връзка с чл. 201-207 от ДОПК.

  • За обезпечаване на публичното вземане може да наложи обезпечителни мерки, както следва: възбрана върху недвижими имоти; запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки; по депозити; вложени вещи в трезори; включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление; запор върху движими вещи; запор върху вземане от трети лица /работодател/.

  • Изготвя постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1, чл. 124, ал. 4, във връзка с чл. 122, ал. 1 от ДОПК и чл. 195, ал. 5 от ДОПК.

  • Изготвя Постановления за замяна на наложени обезпечитени мерки на основание чл. 199 от ДОПК.

  • Изпраща Запорно съобщение на основание чл. 202, ал. 1 от ДОПК.

  • Прави Отказ за замяна на наложени обезпечителни мерки на основание чл. 199, ал. 5 от ДОПК.

  • Издава Решения за Отсрочване /Разсрочване на публични вземания по чл. 184, ал 2 от ДОПК.

  • Прави отказ за Отсрочване /Разсрочване на публични вземания по чл. 184, ал. 2 от ДОПК.

  • Отменя разрешение за разсрочване на публични вземания по чл. 184, ал. 2 от ДОПК.
  • Образува изпълнителни дела и ги изпраща в Агенцията за държавни вземания за принудително събиране.

  • Осигурява процесуално представителство на Столична община пред съда по актовете и действията на отделите “МДТ” към Дирекция “ПАМДТ”.

  • Извършва дейността по административно обжалване на Ревизионните актове за данък недвижим имот по реда на Данъчно осигурителния процесуален кодекс. По този ред се обжалват постановленията за налагане на мерки за обезпечаване на данъчни вземания; отказите за частично или изцяло връщане или прихващане на не дължимо платени данъци, както и на суми, подлежащи на възстановяване.

  • Изготвя необходимата информация при постъпили искания от други институции /АДВ, НАП, Агенция “Митници”, Районен съд, КУИППД, АФР, различните служби на МВР и частни съдебни изпълнители/.

  • Обслужва данъкоплатците, като им осигурява необходимата информация, отпечатването и безплатното разпространение на данъчни декларации, съдържащи указания за попълването им, публикувани в Интернет на страницата на Столична община.

  • Издава акт за прихващане или възстановяване на основание чл. 129 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс във връзка за извършена проверка.

  • Издава Удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ.

  • Издава на всеки собственик на недвижим имот удостоверение за данъчна оценка при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти по чл. 264, ал.1.

  • Издава удостоверение за платен данък върху наследствата.

  • Издава удостоверения за декларирани данни.

  • Приема декларации по чл. 49 от ЗМДТ.

  • Заверява молба–декларация за обстоятелствена проверка.
  • Издава удостоверение по чл. 87, ал. 6 за задължения към местния бюджет.

  • Приема, обработва, прави корекции и определя задължения по декларации чл. 14 и чл. 17 от Закона за местните данъци и такси.

  • Проверява декларираните данни от Патентната декларация.

  • Администрира информационната мрежа в базата данни.

  Функции на отдел "Методология и контрол"
  • Приемат и завежда преписки под формата на молби, сигнали, жалби, запитвания, искания и други. Изготвят отговори по постъпилите жалби, молби и запитвания в общия срок по чл. 155, ал. 1 от ДОПК от 45 дни от постъпването им. Извеждат готовите преписки, с копие до съответния районен отдел "Местни данъци и такси" – за сведение.

  • Издават Удостоверения за декларирани данни, съгласно чл. 73а, ал. 1, т. 1 от НОАМТЦУПСО.

  • Издават Удостоверения за наличие или липса на задължения по чл.87, ал. 6 от ДОПК.

  • Изготвя отговори по постъпили запитвания от ЧСИ, ДСИ, съдилища, прокуратура, НАП, КУИППД и др. Институции.

  • Изготвят писма до началниците на районните отдели за своевременно уведомяване за настъпили промени в нормативната база. Изготвят указания за тълкуване и прилагане на нормативната база. Изготвят процедури за начина на работа при осъществяване на различните видове дейности. Изготвят бланки, в помощ на прилагането на дадените процедури.

  • Приемат граждани и служители на ЮЛ, като ги консултират устно, снабдяват ги с поискани от тях бланки, правят разяснения и други.

  • Устно и писмено консултират служителите на районните отдели, включително служителите на Отдел "Информационно обезпечаване и отчетност", когато това се налага.

  • Анализират и изготвят обобщени справки при поискване от директора на дирекцията, от ресорния кмет, от кмета на общината, както и при необходимост от други дирекции на Столична община.

  • Проверяват работата на районните отдели по постъпили жалби на граждани и фирми. Изготвят доклади до Директора на дирекцията за установеното от проверката и ако намерят за необходимо правят предложения за парични санкции на провинилите се служители на дирекцията.

  • Изготвят проекти на решения на Столичен общински съвет за промяна на НОАМТЦУПСО.

  • Служителите, които имат право да работят с класифицирана информация приемат и обработват декларации по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ за имоти, представляващи класифицирана информация.

  • Горепосочените служители приемат и обработват декларации по чл. 23, чл. 24 и чл. 27 от НОАМТЦУПСО за имоти, представляващи класифицирана информация.

  • Примат молби за издаването на Удостоверения за данъчна оценка на имоти, представляващи класифицирана информация.

  • Изготвяне на Удостоверения за данъчна оценка на имоти, представляващи класифицирана информация.

  • Изготвяне на съобщения за дължими данъци върху имотите и такса за битови отпадъци за имоти, представляващи класифицирана информация.

  • Изготвяне на отговори по постъпили запитвания от институции с ниво на класифицирана информация.
  • Изготвят проект на заповед на кмета на СО за проверка за установяване на задължения за ТБО.

  • Връчват издадените заповеди за проверка за установяване на задължения за ТБО на проверяваните лица.

  • Извършват проверки на граждани и ЮЛ с цел установяване на задължения за ТБО, като изискват от тях цялата необходима документация като доказателство за определянето на точния размер на ТБО.

  • Извършват проверки на граждани и ЮЛ с цел установяване на задължения за ТБО, като изискват от тях цялата необходима документация като доказателство за определянето на точния размер на ТБО.

  • Изготвят обобщен доклад за осъществената проверка, когато същата е била възложена на служители в Отдел "Местни данъци и такси".

  • Осъществяват контрол при ревизирането на задължените лица за ТБО от районните отдели като проверяват приложената документация и констатациите, направени в ревизионния доклад, включително по отношение на правните основания за определянето на таксата.

  • Връчват готовия доклад на проверяваното лице, за да направи своите възражения (ако има такива) в срока по чл. 34, ал. 3 от АПК.

  • Изготвят проект на акт на кмета на СО за установяване на публично общинско вземане от ТБО след запознаване с констатациите на изготвения ревизионен доклад, направените възражения от страна на проверяваното лице и приложените доказателства във вид на документи.

  • Връчват изготвения акт от кмета на СО за установяване на публично общинско вземане от ТБО на проверяваното лице.

  • Окомплектоват и препращат всички жалби по актове на кмета на Столична община, мълчаливи откази, общи жалби и сигнали срещу действия, бездействия и актове на дирекцията, както и всички решения на директора по обжалвани актове, наложени обезпечителни мерки и др. до съответните съдилища в установените от българското законодателство срокове за това.

  • Началникът на Отдел "Методология и контрол" изготвя заповеди за ревизия за установяване на задължения за местни данъци, съгласно нареждане на директора на дирекция "ПАМДТ" на основание чл. 112, ал. 2, т. 1 от ДОПК, във връзка с чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ. Началникът на Отдел "Методология и контрол" изменя горецитираната заповед с нова заповед за възлагане, когато това се налага (чл. 113, ал. 3 от ДОПК). Началникът на Отдел "Методология и контрол" изготвя заповеди за спиране, възобновяване и прекратяване на ревизионното производство.

  • Служителите на Отдел "Методология и контрол", на които е възложена ревизия за местни данъци връчват издадените заповеди на ДЗЛ.

  • Служителите на Отдел "Методология и контрол", на които е възложена ревизия за местни данъци извършват ревизии на граждани и ЮЛ за установяване на задължения за местни данъци в сроковете по ДОПК (чл. 114 от ДОПК. Служителите на Отдел "Методология и контрол", на които е възложена ревизия за местни данъци изготвят ревизионен доклад не по-късно от 14 дни след изтичането на срока за извършване на ревизията, съгласно чл. 117, ал. 1 от ДОПК, като приложените към доклада доказателства са неразделна част от него. Служителите на Отдел "Методология и контрол", на които е възложена ревизия за местни данъци връчват готовия ревизионен доклад на проверяваното лице в 3-дневен срок от съставянето му, съгласно чл. 117, ал. 4 от ДОПК. Началникът на Отдел "Методология и контрол" изготвя заповеди за удължаване на срока за представяне на доказателства по направено в срока на чл. 117, ал. 5 писмено възражение от ревизираното лице по негово искане за срок не повече от 1 месец. Служителите на Отдел "Методология и контрол", на които е възложена ревизия за местни данъци изготвят последващ акт за установяване на задължения за местни данъци след запознаване с констатациите на изготвения ревизионен доклад, направените възражения от страна на проверяваното лице и приложените доказателства във вид на документи. Служителите на Отдел "Методология и контрол", на които е възложена ревизия за местни данъци и които изготвят ревизионния акт, връчват същия на ДЗЛ.

  • Служителите на Отдел "Методология и контрол" осъществяват контрол върху правните основания за съставянето на проекти на наказателни постановления и препращат същите на ресорния кмет, който изпълнява функциите на наказващ орган, съгласно Заповед на кмета на СО за възлагане на наказващите правомощията на зам.- кмета по Финанси.

  • Публичните изпълнители, определени със Заповед на кмета на Столична община налагат предварителни обезпечителни мерки посредством постановление с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на които събирането на задълженията за данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

  • Публичните изпълнители, определени със Заповед на кмета на Столична община налагат обезпечителни мерки посредством постановление, когато вземането е установено и изискуемо и когато без тези мерки ще бъде невъзможно или ще се затрудни събирането на публичното задължение.

  • Началникът на Отдел "Методология и контрол" може да прави искания за налагането на обезпечителни мерки на базата на издадени актове за установяване на публичното вземане от данък.

  • Публичните изпълнители, определени със Заповед на кмета на Столична община издават постановления за допускане или отказ за допускане на замяна на един вид обезпечение с друго равностойно такова.

  • Служителите на Отдел "Методология и контрол", след постъпване на окомплектована преписка и искане за започване на принудително производство, препращат същата в НАП или ЧСИ.

  • Служителите на Отдел "Методология и контрол" извършват периодични проверки за системното проследяване на събираемостта на вземанията от местни данъци и такси, натрупването на недобори и дадените предложения за започване на ревизионнопроизводство спрямо установените след проверка длъжници.

  • При получаване на информация от компетентни органи за настъпили промени в недвижимата собственост или движима така (МПС-та) директора на Дирекцията, чрез служителите от Отдел "Методология и контрол" уведомяват за това районните отдели, а те от своя страна следва да предприемат уведомителни действия спрямо задължените лица като им се даде срок за явяване и представяне на документи. След изтичане на срока и неспазване на дадените указания, съответният районен отдел следва да състави акт за административно нарушение по чл. 127 от ЗМДТ.

  Функции на отдел "Информационно обезпечаване"
  • Обезпечават информационно работата в дирекцията и районните отдели МДТ.

  • Организират и осъществяват цялостната финансово счетоводна дейност на дирекцията и отделите към нея.

  • Изготвят справки, анализи и прогнози за приходи от местни данъци и такси.

  • Изготвят всички документи от финансово имуществен характер, от който произтичат права и задължения за Дирекция “ПАМДТ” – баланс, счетоводни отчети, оборотни ведомости, справка декларация по ДДС, касов отчет и др.

  • Уреждат сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, взаимоотношения с бюджета, банките и с осигурителни фондове.

  Функции на отделите "Местни данъци и такси"
  • Приемат и обработват декларации по чл. 14, чл. 17, чл. 32, чл. 49, чл. 54, чл. 61н от ЗМДТ.

  • Приемат и обработват декларации по чл. 27, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.

  • Обработват декларации по чл. 23 и Заповеди на кмета на СО съгласно разпоредбите на чл. 24 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.

  • Приемат молби и издават Удостоверения за данъчна оценка.

  • Приемат искания и издаване на Удостоверения за декларирани данни.

  • Приемат искания и издават Удостоверения за платен данък наследство.

  • Приемат искания и издават Удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

  • Приемат и заверяват молби – декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС.

  • Приемат искания и издават справки за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси.

  • Приемат искания и издават служебни бележки, относно обстоятелства за МПС.

  • Приемат искания и издават заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ.

  • Установяват административни нарушения и издават Актове за установените административни нарушения.

  • Изготвят проекто – наказателни постановления и ги препращат за контрол до дирекцията, в частност до отдел "Методология и контрол".

  • Връчват готовите Наказателни постановления.

  • Определят задължения за местни данъци и такси за минало време и начисляват лихви за просрочие, като изготвят протоколи за тези си действия.

  • Издават Актове за установяване на задължения по декларация.

  • Приемат искания и изготвят Актове за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми.

  • Извършват ревизии за установяване на задължения за местни данъци за територията на съответния отдел по издадени заповеди от Началника на отдела.

  • Издават ревизионни доклади след приключването на ревизиите за местен данък; Връчват ревизионните доклади на ДЗЛ; Издават ревизионни актове за установените местни данъци; Връчват ревизионните актове на ДЗЛ.

  • Извършват проверки за установяване на задължения за такса битови отпадъци за територията на съответния отдел по издадени заповеди на кмета на Столична община.

  • Издават ревизионни доклади след приключване на проверката.

  • Връчват ревизионните доклади на ДЗЛ.

  • Окомплектоват административната преписка по извършването на ревизия за ТБО и ведно с изготвения ревизионен доклад и възраженията на ДЗЛ ако има такива се препращат до дирекцията за контрол и изготвяне на проект на Акт на кмета на СО за установяване на вземане от ТБО.

  • Връчват готовите индивидуални актове на кмета на СО с установените публични вземания за ТБО на ДЗЛ.

  • При осъществяване на своите правомощия, служителите на районните отдели могат да изискват от ДЗЛ всякакви документи, даказващи права или такива, които ползват същите за намаляване на размера на данъка или таксата и др., като непредставянето на тези документи следва да бъде санкционирано по административен ред.

  • Връчват Решения на кмета на СО на ДЗЛ.

  • Изготвят покани за доброволно плащане по реда на чл. 182 от ДОПК.

  • Окомплектоват и предават преписки за АДВ за принудително събиране на неплатени задължения за местни данъци и такси.

  • Изготвят различен вид справки поискани от Началника на отдела или от Директора на Дирекцията.

  • Предоставят копия от всички видове декларации и издадени документи поискани във връзка извършване на ревизии и проверки.

  • Оказват съдействие на гражданите, като устно ги консултират за начина на попълване на различните видове декларации.

  • Издължават безкасовите плащания в данъчните партиди на физическите и юридическите лица.

  • Ежедневно приключват и отчитат сумите платени в брой на касите на отдела.

  • Обслужват граждани желаещи да плащат задълженията си в брой на касите на отдела.

  • Ежедневно отчитат събраните суми.

   

 • нагоре   назад   начало
  (C) 2000-2014, Столична община