ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Обществени обсъждания  
 

Район „Сердика”

5.11.2010 г.


ЗАПОВЕД
РД-09-97/29.10.2010 г.

На основание чл.62а, ал.2 и ал.З и чл.121, ал.1 от ЗУТ, чл.5, ал.4 и чл.12, т. 1 от ЗУЗСО,чл.5,чл.4, ал.1 и чл.15 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007г. на СОС и във връзка е провеждане на обществено обсъждане на проект за ИПР и ПЗ и план - схеми за м.НПЗ "Илиянци-изток", кв.2 /част/.

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе представяне на проект за ИПР и ПЗ и план - схеми за м.НПЗ "Илиянци-изток", кв.2 /част/, на 01.11.2010 г. от 17,00 часа в сградата па район "Сердика", бул.Кн.Мария Луиза 88, ет.4, приемна зала.

Писмени становища по проекта се адресират до Кмета на район "Сердика" и се подават в деловодството па район "Сердика", бул.Кн.Мария Луиза 88, ет.2 до 16,00 ч. на 15.11.2010г. Становища постъпили след този срок пе се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от не въвеждането на други варианти.

Проектът за ИПР и ПЗ и план - схеми за м.НПЗ "Илиянци-изток", кв.2 /част/ да се изложи в стая 405, ет.4 в сградата на район "Сердика", бул.Кн.Мария Луиза, 88,четвъртък 9,00 до 12,00ч. ,а в другите работни дни от 9,00ч. до 10,00 ч.

Определям арх.Б.Байчева - главен архитект на район "Сердика" и ииж.Ел. Луканова - старши експерт отдел "УТ" да дават допълнителна информация по времето за изготвяне на становищата.

За приключване на общественото обсъждане на 15.11.2010г. от 17.00ч. в сградата на райоп"Сердика", бул.Кп.Мария Луиза, 88, ет.4, приемна зала да се проведе обществена дискусия. За участие в дискусията задължително се поканват лицата представили писмени становища и екипа разработил проекта.

Кратка техническа информация ча проекта, предмет на обсъждането е описана в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед, съгласно изискванията па чл.15, ал.2 от НРНПОО.

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една национална електронна медия, във всички районни общински администрации и на официалния уеб сайт на Столична община , експлоатационните дружества и да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

ТОДОР КРЪСТЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЕРДИКА”


ПРИЛОЖЕНИЕ
/съгласно чл.15, ал.2 от НРНПОО/

Относно: Проект за ИПР и ПЗ и план-схеми на инженерната инфраструктура за кв.2/част/, м.НПЗ"Илиянци-изток"

Проектът за изменение плана за регулация и план за застрояване на м.НПЗ"Илиянци- изток", кв.2/част/, е изготвен по искане на "ЕЪР СИСТЕМС" ЕООД, собственик на ПИ пл.№№1032, 1033 от стар УПИ III и допускане от Главния архитект на СО с №ГР-94-Б-49/ 22.07.2008г. Състои се в обособяване на нови УПИ: III, ХУ,Х VII ,Х VIII и XIX и отваряне на нова улица тупик привързана към бул.Илиянци, при реализирането му съгласно одобрената регулация. С оглед осигуряване на транспортен достъп до новообразувания УПИ Х1Хкт,юзз улицата тупик минава през терен отреден „ за озеленяване"/стар УПИ XVII/, при което се обособяват нови УПИ:ХУП и XVIII и двата с отреждане „за озеленяване". На лице са условията на чл.62а, ал.2 и ал.З от ЗУТ и чл.12 т. I от ЗУЗСО, което налага обществено обсъжданеУ на проекта .

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община