ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> Общински структури
  Синя зона 
 
ТАЛОН ЗА "СИНЯТА ЗОНА"

Видът на талона за "синята зона" е показан по-долу:

Талон за "Синя зона":ПРИЛОЖЕНИЕ №8 (към чл. 46, ал.4)
Паркиране в "Синя зона"
ИЗВЕСТИЕ


От 01.10.2008г. преференциалното паркиране в районите, определени за зони за кратковременно платено паркиране „Синя зона” ще става само с предварително закупен винетен стикер.

Заявления за желаещите да им се издаде винетен стикер за паркиране по постоянен адрес се приемат на ул. „Будапеща” №17.

Необходими документи:

  1. Документ за платен пътен данък.


  2. Документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност.


  3. При подаване на заявлението лицата предоставят за справка лична карта и малкия талон на автомобила за удостоверяване на постоянния адрес и собствеността на автомобила. Винетния стикер се издава при положение, че т.С2.3 от талона на автомобила съвпада с постоянния адрес на собственика.


Винетния стикер се издава до 15 работни дни, след подаване на необходимите редовни документи на лицето, подало заявлението, само след предоставяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платена цена на услугата в размер на 70.00лв. за едногодишен период.

Към винетния стикер се прилага указание за ползване.

За повече информация тел: 983 67 82

Със Заповед на кмета на София от 16.06 2008 г и на основание чл. 45, ал. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и на основание чл. 44, ал. 1, т. 4 , т 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона" на улици, площади и паркинги - публична общинска собственост.

В „Синя зона” може да се паркира с талон или чрез изпращане на SMS на 1302.

При паркиране в „Синя зона", водачът е длъжен да отбележи върху талона (талоните) началния момент на паркирането, чрез трайно задраскване по диагонал или перфориране от контрольора, на годината, месеца, деня, часа и минутите. Попълненият талон се поставя зад предното стъкло така, че да се вижда ясно и отчетливо отвън.

Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на табелата с регистрационния номер на съответното ППС. Не се допуска заместване или превеждане на букви.

След изтичане на определеното време, талонът може да се изземе от контрольора и да се унищожи чрез перфориране.

Талоните са три вида - за времетраене на паркирането от половин , 1 и 2часа.Желаното от водача на ППС времетраене на паркирането може да бъде комбинирано от различни по вид талони, като максималното времетраене за еднократно паркиране на ППС в „Синя зона" не може да бъде повече от 3 часа и изписаното на пътния знак, указващ режима за паркиране.

Таксуването на паркиране с един SMS или едно телефонно позвъняване е за 1 час. Сигналът за паркиране чрез SMS или чрез телефонно позвъняване се подава веднага след паркиране на автомобила върху паркомястото в „Синя зона".

В „Синя зона" не се допуска:

  • паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място валиден талон трайно и отчетливо попълнен или перфориран от контрольор с всички задължителни отбелязвания;
  • паркиране на автомобил, ако поставения на видно място талон не е трайно и отчетливо попълнен от шофьора или перфориран от контрольор с всички или някои от задължителните отбелязвания;
  • времетраене на паркирането, по-голямо от отбелязаното на поставения попълнен талон (талони) или по-голямо от заплатеното с SMS или телефонно позвъняване •
  • времетраене на паркирането по-голямо от максималното, което е означено на указателната табела;
  • отбелязване върху поставения попълнен талон на по-късен от действителния начален момент на паркиране;
  • подмяна на поставения попълнен талон (талони) от водача през времетраенето на вече започналото паркиране на ППС, на който е отбелязан по-късен момент от действителния начален момент на паркирането или поставянето на допълнителен талон (талони), при което общото времетраене на паркиране би надвишило максималното.
  • допълнително таксуване с SMS или телефонно позвъняване или поставяне на допълнителен талон извън рамките на максимално допустимото време, означено на указателните табели.

УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА С РАЗРЕШЕНО КРАТКОТРАЙНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ / СИНЯ ЗОНА/.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община