Търсене   
 
  
 
<<начало
Общинска администрация


Район „Красно село”
30.5.2013 г.
   

   
РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”- СТОЛИЧНА ОБЩИНА
   
1612 гр. София, Бул. „Цар Борис ІІІ” № 124

   

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД 2400-205/29.05.2013 г.
   


   
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

   


   За длъжността Началник отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност” в Район „Красно село”;
   


   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността;
   
- образование – висше, степен „бакалавър – икономист”
   
- минимален професионален опит - 4 /четири/ години, съгласно КДА или минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
   


   Допълнителни умения и квалификации носещи предимство на кандидатите:
   
- познания в областта на местното самоуправление и на местната администрация
   
- да познава „Наредбата за реда и условията за извършване на търговската дейност на територията на Столична община”.
   
- да познава всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до работата на районната администрация.
   
- компютърни умения – MSoffice;
   


   Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
   


   Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:

   
- заявление за участие в конкурс (Приложение № 2) към чл. 17 ал.1 от НПКДС;
   
- декларация по чл. 17 ал. 2, т. 1 от НПКДС;
   
- копие от документите за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителни квалификации;
   
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
   


   Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
   
Организира, контролира и координира, ръководи и отчита дейността на отдела.
   
Води търговски регистри, организира проверки в търговски обекти по подадени жалби.
   


   Размер на основната заплата за длъжността – не по-малка от 610 лева.
   


   Документи ще се приемат в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на обявата за конкурса в деловодството на район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 124, етаж 1 всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.
   


   Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на район „Красно село” на информационното табло, както и на електронната страницата на район „Красно село” с адрес www.krasnoselo.net
   


   За информация телефон: 02/8951116 - старши експерт ”Човешки ресурси” на район „Красно село”.
   
   
   
   
   
Принтиране


Район „Лозенец”
9.9.2014 г.

СО- район „Лозенец“ обявява едно щатно свободно работно място за "старши юрисконсулт" за заемане по трудово правоотношение в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“. З ...Район „Надежда”
3.9.2014 г.

На основание чл.10а от ЗДСл.,чл.13, ал.1 чл.14, ал.1 и ал.2 от НПКДС и Заповед № РД-09-341/03.09.2014 г. на кмета на СО- район „Надежда”

ОБЯВЯВА КОНКУРС: ...


Район „Лозенец”
1.9.2014 г.

СО- Район "Лозенец" обявява едно щатно свободно работно място "главен експерт" за заемане по трудово правоотношение в отдел „Кадастър, регулация и устройство на те ...Район ''Красно село''
1.9.2014 г.

РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”- СТОЛИЧНА ОБЩИНА
1612 гр. София, Бул. „Цар Борис ІІІ” № 124
На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 13, ал. ...


Столична община
20.8.2014 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.38 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.37, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И СЪС ЗАПОВЕД № СО-РД-09-1575/13. 08. 2014 Г.

ОБЯВ ...
<< Предишни 5   Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация