Търсене   
 
  
 
<<начало
Общинска администрация


Столична община
6.2.2012 г.
   

   
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
   
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

   


   На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с доклад № 9301-51/3/30.12.2011 г. от Албена Атанасова - зам. кмет направление „Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности” при Столична община и в съответствие с Правила за провеждане на конкурси за заеманае на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Столична община
   


   
ОБЯВЯВА КОНКУРС

   


   за длъжността „Директор на ЦДГ/ОДЗ” - 32 /тридесет и две/ работни места към дирекция „Образование” към направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” при Столична община, както следва:
   


   ЦДГ № 85 „Родина” – район „Красно село”
   ОДЗ № 1 – район „Възраждане”
   
ЦДГ № 49 „Усмивка” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 53 „Дядовата ръкавичка” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 99 „”Сарагоса” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 91 „Слънчев кът” – район „Подуяне”
   
ЦДГ № 62 „Зорница” – район „Слатина”
   
ОДЗ № 21 „Зора” – район „Илинден”
   
ОДЗ № 52 „Илинденче” – район „Илинден”
   
ЦДГ № 115 „Осми март” – район „Надежда”
   
ОДЗ № 15 „Чучулига” – район „Надежда”
   
ОДЗ № 83 „Славейче” – район „Надежда”
   
ЦДГ № 21 „Ежко Бежко” – район „Искър”
   
ЦДГ № 17 „Надежда” – район „Младост”
   
ОДЗ № 19 „Деница” – район „Младост
   
ОДЗ № 26 „Калина” – район „Младост”
   
ОДЗ № 71 „Незабравка” – район „Младост”
   
ЦДГ № 41 –район „Витоша”
   
ЦДГ № 112 „Детски мир” – район „Витоша”
   
ОДЗ № 37 „Вълшебство” – район „Витоша”
   
ЦДГ № 161 – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 84 „Детелина – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 164 „Зорница” – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 82 „Джани Родари” – район „Връбница”
   
ОДЗ № 101 „Ябълкова градина” – район „Люлин”
   
ЦДГ № 57 „Хосе Марти” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 31 „Люлин” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 86 „Асен Босев” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 100 „Цветен рай” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 45 „Шарена дъга” – район „Кремиковци”
   
ОДЗ № 58 „Слънчево утро” – район „Кремиковци”
   
ЦДГ № 2 - район „Нови искър”

   


   
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
   
- минимално образование – висше;
   
- минимална образователно квалификационна степен – бакалавър;
   
- специалност от професионално направленние - „Педагогика” с присъдена професионална квалификация – „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”;
   
- специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” или „детски учител”;
- минимален професионален опит по специалността – 5 /пет/ години учитески стаж;
   
- допълнителна квалификация – чужди езици, IT документ и др ще се считат за предимство.
   


   Вид правоотношение - Трудово
   


   Конкурсът ще се проведе в два етапа:
   


   Първи етап - решаване на тест 25 /двадесет и пет/ въпроса.
   


   Втори етап - събеседване.
   


   Необходими документи за кандидатстване:
   
- заявление за участие в конкурса / по образец/ предоставя се на кандидатите от служителите в деловодството, при прием на документите им за участие в конкурсната процедура;
   
- копия от документи за удостоверяване на придобита образователно-квалификационна степен;
   
- копия от документи за удостоверяване продължителността на стажа и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
   
- други документи удостоверяващи професионална квалификация.
   


   Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността в повече от едно ЦДГ/ОДЗ, но за всяко от тях трябва да подадат отделен комплект от документи, в който изрично да е посочено наименованието на всяко ЦДГ/ОДЗ, за което кандидатстват.
   


   Кратко описание на длъжността:
   

   Планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, възпитателно-образователния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в ЦДГ/ОДЗ.
   


   Документи ще се приемат в едномесечен срок от публикуването на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа.
   


   Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: www.sofia.bg.
   


   За информация: телефон – 02/9377259, дирекция "Човешки ресурси" при Столична община.
   

   

   
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
   


   СПИСЪК

   


   на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор на ЦДГ/ОДЗ” - 32 /тридесет и две/ работни места към дирекция „Образование” към направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” при Столична община, както следва:
   


   ЦДГ № 85 „Родина” – район „Красно село”
   
ОДЗ № 1 – район „Възраждане”
   
ЦДГ № 49 „Усмивка” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 53 „Дядовата ръкавичка” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 99 „”Сарагоса” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 91 „Слънчев кът” – район „Подуяне”
   
ЦДГ № 62 „Зорница” – район „Слатина”
   
ОДЗ № 21 „Зора” – район „Илинден”
   
ОДЗ № 52 „Илинденче” – район „Илинден”
   
ЦДГ № 115 „Осми март” – район „Надежда”
   
ОДЗ № 15 „Чучулига” – район „Надежда”
   
ОДЗ № 83 „Славейче” – район „Надежда”
   
ЦДГ № 21 „Ежко Бежко” – район „Искър”
   
ЦДГ № 17 „Надежда” – район „Младост”
   
ОДЗ № 19 „Деница” – район „Младост
   
ОДЗ № 26 „Калина” – район „Младост”
   
ОДЗ № 71 „Незабравка” – район „Младост”
   
ЦДГ № 41 –район „Витоша”
   
ЦДГ № 112 „Детски мир” – район „Витоша”
   
ОДЗ № 37 „Вълшебство” – район „Витоша”
   
ЦДГ № 161 – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 84 „Детелина – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 164 „Зорница” – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 82 „Джани Родари” – район „Връбница”
   
ОДЗ № 101 „Ябълкова градина” – район „Люлин”
   
ЦДГ № 57 „Хосе Марти” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 31 „Люлин” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 86 „Асен Босев” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 100 „Цветен рай” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 45 „Шарена дъга” – район „Кремиковци”
   
ОДЗ № 58 „Слънчево утро” – район „Кремиковци”
   
ЦДГ № 2 - район „Нови Искър”

   


   І. Допускат се до конкурс следните кандидати:
   


   1. Зинаида Николова Йотова – за ЦДГ № 85, ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ЦДГ № 112, ОДЗ № 37, ЦДГ № 161, ОДЗ № 84;
   
2. Веринея Божидарова Костадинова – за ОДЗ № 26, ОДЗ № 71; ОДЗ № 91, ЦДГ № 62, ЦДГ № 21, ЦДГ № 17, ОДЗ № 19;
   
3. Мая Йорданова Димитрова – за ЦДГ № 57, ОДЗ № 31;
   
4. Снежана Кирилова Драганова – за ОДЗ № 1, ОДЗ №53, ОДЗ № 19, ЦДГ №57, ОДЗ № 86;
   
5. Бойка Любенова Рангелова – за ОДЗ №53, ОДЗ № 52, ЦДГ №17, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
6. Светла Маринова Лазарова – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 52, ОДЗ № 21;
   
7. Евдокия Петрова Вачова – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 15, ОДЗ№ 21, ОДЗ № 82, ОДЗ № 86;
   
8. Диана Рангелова Трифонова-Танчева – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 83;
   
9. Милена Милева Русинова – за ОДЗ № 1, ЦДГ № 62, ОДЗ № 19;
   
10. Мариана Видимчова Кръстева – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 21, ОДЗ № 37, ОДЗ № 84, ОДЗ № 31;
   
11. Мария Евстатиева Площакова-Такова – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 21, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
12. Гергана Любомирова Делиджашка – за ОДЗ № 26;
   
13. Добринка Димитрова Миланова – за ЦДГ № 49, ОДЗ № 21, ОДЗ № 84, ЦДГ № 57;
   
14. Антоанета Иванова Кръстанова – за ЦДГ № 85, ОДЗ № 1, ОДЗ № 99, ЦДГ №17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71, ОДЗ № 31, ОДЗ № 100;
   
15. Радка Искрьова Иванова – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 52, ОДЗ № 15, ОДЗ № 37, ОДЗ № 86;
   
16. Вера Кирилова Костадинова – за ЦДГ № 85, ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 37;
   
17. Злателина Милкова Енева – за ЦДГ№ 85, ОДЗ № 1; ЦДГ № 49, ОДЗ № 21;
   
18. Красимира Виденова Стоянова – за ЦДГ № 2;
   
19. Виолина Маринова Котева – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 26;
   
20. Нели Петрова Николова – за ЦДГ № 85, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164;
   
21. Лидия Михайлова Маринова - за ОДЗ № 53, ОДЗ № 21, ОДЗ № 164, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
22. Велизара Костадинова Стоименова – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 15, ОДЗ № 83;
   
23. Емилия Илиева Петрова – ОДЗ № 15, ОДЗ № 21, ОДЗ № 82, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
24. Илиана Ангелова Петкова – ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31;
   
25. Таня Милорова Иванова – за ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ЦДГ № 161, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164;
   
26. Даниела Иванова Стоянова – за ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
27. Лилия Емилова Михайлова – ОДЗ № 82;
   
28. Венета Макавеева Матеева- Аврамова – за ОДЗ № 37;
   
29. Мария Миткова Савова – за ЦДГ № 57;
   
30. Лидия Красимирова Бучукова – за ОДЗ № 82;
   
31. Милена Георгиева Господинова – за ЦДГ № 62, ЦДГ № 21;
   
32. Емилия Любенова Генева – ОДЗ № 53, ОДЗ № 52, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
33. Мариана Георгиева Иванова – за ОДЗ № 91, ОДЗ № 19, ОДЗ № 164;
   
34. Иванка Христова Тончева – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 99, ОДЗ № 52, ЦДГ № 115, ОДЗ № 15, ОДЗ № 83, ОДЗ № 21, ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71, ЦДГ № 112, ОДЗ № 37, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164, ОДЗ № 82, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
35. Албена Ценова Алипиева –Герова – за ЦДГ № 85; ОДЗ № 37, ОДЗ № 164, ОДЗ № 84, ЦДГ № 161
   
36. Виолета Николова Караденчева – за ОДЗ № 19, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86;
   
37. Мая Райчева Цветанова – ОДЗ № 37, ЦДГ № 161, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164;
   
38. Цветелина Илкова Петкова – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 15, ОДЗ № 101;
   
39. Емилия Василева Караиванова – за ОДЗ № 37, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164, ЦДГ № 57;
   
40. Жечка Георгиева Берова - Михалева – за ОДЗ № 45;
   
41. Вера Иванова Иванова – за ЦДГ № 49, ОДЗ № 53, ОДЗ № 99, ОДЗ № 91;
   
42. Мирослава Христова Иванова – за ЦДГ № 17, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
43. Мария Иванова Стоянова – за ЦДГ № 85, ОДЗ № 52, ЦДГ № 115, ОДЗ № 84;
   
44. Мариана Ганчева Коева – за ОДЗ № 91, ОДЗ № 45, ОДЗ № 58;
   
45. Вера Светославова Зашева – за ЦДГ № 49, ОДЗ № 99;
   
46. Стойка Иванова Дойчинова – ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
47. Ралица Николаева Стамова – за ЦДГ № 161, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164;
   
48. Десислава Георгиева Кьосева – за ЦДГ № 49, ЦДГ № 115;
   
49. Равина Иванова Пешева – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 15, ОДЗ № 82;
   
50. Любка Георгиева Рангелова – ОДЗ № 53;
   
51. Детелина Минкова Йорданова – за ОДЗ № 100;
   
52. Даниела Иванова Блатечка – за ОДЗ № 86; ОДЗ № 31
   
53. Костадинка Василева Петкова – за ОДЗ № 71;
   
54. Мария Ганчева Врачева – ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
55. Радослава Александрова Петрова – за ОДЗ № 83, ЦДГ № 161, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164;
   
56. Нели Ангелова Дурмишева – за ЦДГ № 112, ОДЗ № 37, ЦДГ № 161, ОДЗ № 86;
   
57. Юлиана Илиева Стоянова – за ЦДГ № 49, ОДЗ № 53, ОДЗ № 52, ЦДГ № 2;
   
58. Ани Николаева Цолова – за ОДЗ № 91;
   
59. Виолета Цветанова Гълъбова – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 99, ОДЗ № 52, ОДЗ № 15, ОДЗ № 21, ОДЗ № 37, ЦДГ № 161, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164, ОДЗ № 82, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
60. Велизара Костадинова Стоименова – за ЦДГ № 85;
   
61. Галинка Кирилова Тонева – за ЦДГ № 85;
   
62. Иванка Петрова Иванова – за ОДЗ № 99, ОДЗ № 15, ОДЗ № 82;
   
63. Елена Любенова Тафраджийска – за ОДЗ № 15, ОДЗ № 82, ОДЗ № 101;
   
64. Вацка Цветанова Нинова-Аргирова – за ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71, ОДЗ № 101, ОДЗ № 100;
   
65. Елена Христова Витанова – ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 37;
   
66. Росица Ангелова Дюлгерова – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 83;
   
67. Бистра Славчева Диланова – за ОДЗ № 1, ЦДГ № 49, ЦДГ № 62, ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
68. Анелия Павлова Дудова – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57;
   
69. Димитрия Николова Георгиева – за ОДЗ № 53, ОДЗ № 99, ЦДГ № 115, ЦДГ № 85;
   
70. Добринка Христова Йорданова – за ЦДГ № 17, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
71. Маргарита Любенова Жекова – за ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
72. Людмила Вълова Чавдарска – за ОДЗ № 91, ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71, ОДЗ № 45, ОДЗ № 58;
   
73. Елеонора Димитрова Стоилкова – за ОДЗ № 82, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31;
   
74. Христина Георгиева Петрова – ОДЗ № 1, ОДЗ № 37;
   
75. Гергана Николаева Петрова – за ОДЗ № 37, ОДЗ № 101, ОДЗ № 31;
   
76. Нели Цветанова Сиракова – за ОДЗ № 101, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86;
   
77. Мария Илиева Панайотова – за ОДЗ № 71;
   
78. Радка Русева Вълкова – за ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
79. Мариана Кирилова Белева – за ОДЗ № 15, ОДЗ № 82;
   
80. Лиляна Стефанова Гачева – за ЦДГ № 17, ЦДГ № 41, ОДЗ № 37, ОДЗ № 101;
   
81. Лилия Романова Костова – ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
82. Мариела Ангелова Григорова – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 15;
   
83. Цветелина Величкова Илиева – за ОДЗ № 37;
   
84. Трайка Кирилова Бързева – за ОДЗ № 58;
   
85. Валентина Петрова Колева – за ОДЗ № 1, ЦДГ № 49, ОДЗ № 53, ОДЗ № 37; ОДЗ №19;
   
86. Йоана Павлова Вачева – за ОДЗ № 15, ОДЗ № 21, ОДЗ № 86;
   
87. Мариана Райчева Желязкова – за ЦДГ № 85, ЦДГ № 112, ОДЗ № 101;
   
88. Венета Костадинова Ковачка – за ЦДГ № 115; за ЦДГ № 85, ОДЗ № 83
   
89. Илияна Петрова Герговска – за ЦДГ № 85, ОДЗ № 99, ЦДГ №41, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
90. Славка Иванова Костова - ОДЗ № 82
   
91. Марийка Александрова Петкова - ОДЗ №37
   
92. Петя Велиславова Георгиева – за ОДЗ № 15; за ОДЗ № 82, ОДЗ № 83, ЦДГ № 115
   
93. Оливера Ангелова Станкова – за ЦДГ № 49, ЦДГ № 62, ЦДГ № 115, ЦДГ № 41, ЦДГ № 112;
   
94. Александра Григорова Атанасова – за ОДЗ № 99;
   
95. Тонка Стоянова Йорданова – за ЦДГ № 161, ОДЗ № 84; ОДЗ № 164
   
96. Соня Кръстева Богданова – за ОДЗ № 52.
   
97. Роза Димитрова Занева - за ОДЗ №86, ОДЗ № 100, ЦДГ № 57, ОЗД №31;
   
98. Таня Стефанова Кечева - за ЦДГ № 85, ОДЗ №91, ОДЗ № 1;
   
99. Румяна Иванова Стоилова-Елисаветова – за ЦДГ № 17
   
100. Зоя Грозданова Александрова-Петрова – за ОДЗ № 101, ОДЗ № 100, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 21, ЦДГ № 57
   
101. Илонка Лазарова Стоянова – за ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 71
   


   ІІ.Не се допускат до конкурс следните кандидати:
   


   1. Цецка Христова Цекова – за ЦДГ № 57, ОДЗ № 86, ОДЗ № 31, ЦДГ № 17, ОДЗ № 101, ОДЗ № 82, ОДЗ № 37, ЦДГ № 112, ОДЗ № 15, ЦДГ № 115, ОДЗ № 21 - специалността не отговаря на посочените изисквания в обявлението за допускане до участие в конкурсната процедура.
   
2. Славка Иванова Костова – за ОДЗ № 42 - не е представен документ доказващ наличие на минималния професионален опит за длъжността посочен в обявлението в размер на 5 години / учителски стаж/. Няма обявен конкурс за ОДЗ №42
   
3. Наташка Панева Николова – за ОДЗ № 84, ОДЗ № 31, ОДЗ № 52, ОДЗ № 1 - не е представен документ доказващ наличие на минималния професионален опит за длъжността посочен в обявлението в размер на 5 години / учителски стаж/.
   
4. Мирослав Христов Братоев – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 52, ОДЗ № 99 - специалността не отговаря на посочените изисквания в обявлението за допускане до участие в конкурсната процедура.
   
5. Боян Христов Боянов – за ЦДГ № 115, ЦДГ № 2 - специалността не отговаря на посочените изисквания в обявлението за допускане до участие в конкурсната процедура.
   
6. Иванка Христова Тончева – за ЦДГ № 49, ЦДГ № 85 - непълен набор от документи за допускане до участие в конкурсната процедура – не е представено копие от диплом за висше образование, както и копие от документ /трудова, служебна, осигурителна книжка/ за удостоверяване на професионалния опит необходим за допускане до участие в конкурсната процедура. Представени са само попълнени заявления за съответните ЦДГ № 49, ЦДГ № 85.
   


   
   Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на 20.03.2012 г. от 9:00 часа в сградата на Първо среднообщообразователно училище «Пенчо Славейков», ул. «Стара планина» № 11
   


   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
   
/МАРИЯ МИНЧЕВА/

   
   
   
   
Принтиране


Столична община
16.11.2015 г.

Проект “Шанс за децата – разкриване на тринадесет «Центрове за настаняване от семеен тип» за деца и младежи, две «Преходни жилища» и едно «Защитено жилище» BG051PO001-5.2.12-00 ...Столична община
30.10.2015 г.

Проект “Шанс за децата – разкриване на тринадесет «Центрове за настаняване от семеен тип» за деца и младежи, две «Преходни жилища» и едно «Защитено жилище» BG051PO001-5.2.12-00 ...Столична община
12.10.2015 г.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СО15-РД-09-1 ...Район „Лозенец”
9.10.2015 г.

Главен специалист контрол по строителството в отдел ИИКС - Район „Лозенец”
Описание и Изисквания:
СО - район „Лозенец” обявява едно свободно работно място за за ...Столична община
8.10.2015 г.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл.13, ал.1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Зап ...

Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация