ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Интеграция на хора с увреждания 
 

О Б Я В А

14.8.2006 г.


На основание чл.38 във връзка с чл. 37, ал.1 от ППЗСП, Кметът на Столична община със заповед № РД-09-793/08.08.2006 год. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане предоставянето на социални услуги в “Комплекс за социални услуги за деца и семейства” включващ: Център за обществена подкрепа и Звено “Майка и бебе” - гр. София, район "Сердика", ул. "Лада" №2.

1. Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лицa, включително ЮЛНЦ.
1.2. Чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство
1.3. Кандидатите по т.1.1 и 1.2 трябва да са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и да притежават лиценз от Държавната Агенция за закрила на детето.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Опит в предоставяне на социални услуги за деца.
2.2. Наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала.
2.3. Наличие на организационен капацитет.
2.4. Наличие на определен финансов ресурс.

3. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ - гр. София, район "Сердика", ул. "Лада"№2.

3.1. Изпълнителят-Доставчик на социални услуги следва да продължи дейностите извършвани в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Столична община. Комплексът се състои от Център за обществена подкрепа /ЦОП/ и Звено ”Майка и бебе”/ЗМБ/. Услугите, които предлагат тези звена имат за цел да оказват подкрепа на родителите и семействата, които срещат проблеми при отглеждането и възпитанието на децата си и са насочени към превенция на изоставянето на децата и деинституционализация. 3.2. Повече информация за предоставяните социални услуги в КСУДС, както и за задачите, обхвата и очакваните резултати от работата на доставчика на услугите, се съдържа в Заданието за предоставяне на социални услуги в КСУДС – гр. София, район «Сердика», ул. «Лада» №2.

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

4.1. Финансирането на КСУДС се осъществява чрез общинския бюджет, съобразно субсидия от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.
4.2. Общият размер на средствата за периода от 1 октомври – 31 декември 2006 год. е 59 389,50 лева за Център за обществена подкрепа и 10 353,30 лева за Звено «Майка и бебе». Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерски съвет.
4.3. Договорът със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социални услуги в КСУДС – София се сключва с кмета на Столична община след потвърждаване на бюджетната субсидия за съответната календарна (бюджетна) година.

5. Документи за участие.

5.1. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП и лиценз от ДАЗД.
5.2. Препис от решение за съдебна регистрация.
5.3. Удостоверение за актуално състояние (с шест месечен срок на валидност).
5.4. Удостоверение, че доставчика не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.
5.5. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.
5.6. Удостоверение за данъчна регистрация.
5.7. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години.
5.8. Удостоверения от съответните компетентни органи или Декларация от организацията за:
• наличие/липса на задължения пред НАП;
• наличие/липса на изпълнителни дела.
5.9. Представяне на кандидатстващата организация – цели, мисия, сфери на дейност, реализирани проекти през последните две години.
5.10. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).
5.11. Техническо предложение за предоставяне на социални услуги в КСУДС.
5.12. Финансовото предложение.

6. Краен срок и мястото за подаване на документи:

Кандидатите представят документи по настоящия конкурс до 17.00 ч. на 14.09.2006 г., в запечатан непрозрачен плик в един оригинален екземпляр и две копия. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в Деловодството на Столична община на адрес, гр.София, ул. „Московска“ №33. Върху плика кандидатът посочва: „Конкурса за КСУДС – гр. София“, направление „Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности“, свой адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

7. Време и начин за провеждане на конкурса.

От 18.09.2006 г. до 20.09.2006 г., Комисия назначена със заповед на кмета на Общината разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира Техническите и Финансови предложения, изготвя протокол за допускане и класиране на кандидатите и определя спечелилия конкурса кандидат. В три дневен срок Кметът със заповед определя спечелилия кандидат. Конкурсна документация кандидатите за участие могат да получат от Деловодството на Столична община на адрес гр. София, ул.“ Московска” № 33 всеки работен ден от 8,30 до 17 часа, най-късно до 14.09.2006 г.

Обратно

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община