ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> Президентски избори 2006
  Р Е Ш Е Н И Е № 186 
 
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

РЕШЕНИЕ №186
София, 13 октомври 2006 г.

ОТНОСНО: приемане на Оперативен план за организацията на работата в ЦИК за ИПВР и отчитане на резултатите от изборите на 22 октомври 2006 г.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 15 и чл. 15, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

РЕШИ:

ПРИЕМА Оперативен план за организацията на работата в Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и отчитане на резултатите от изборите на 22 октомври 2006 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАОПЕРАТИВЕН ПЛАНза организацията на работата в ЦИК за ИПВР и отчитане на резултатите от изборите на 22 октомври 2006 г.

1. Централната избирателна комисия за избиране напрезидент и вицепрезидент на Републиката работи в сградата наНародното събрание на пл. "Княз Ал. Батенберг" 1 - мецанин.Предоставените на ЦИК за ИПВР помещения на партерния етаж и на мецанина са изолирани от останалата част на сградата с отделен самостоятелен достъп, охрана и комуникации:

- председател на ЦИК за ИПВР -Снежана Начева - стая № 78, мецанин, тел. 939-22-42, тел. 987-92-42; факс 987-64-56;

- секретар на ЦИК за ИПВР -Мустафа Карадайъ - стая № 74, мецанин, тел. 939-37-74, факс 988-19-89;

- зам.-председател на ЦИК за ИПВР -Александър Петров - стая № 76, мецанин, тел. 939-37-75, факс 986-25-41;

- зам.-председатели на ЦИК за ИПВР -стая № 60, мецанин:Бисер Троянов - тел. 939-37-71Хараламби Анчев - факс 940-35-35- факс 940-35-69;

2. За осъществяване на правомощията си съгласно ЗИПВРЦентралната избирателна комисия за избиране на президент ивицепрезидент на Републиката създава ОПЕРАТИВНО БЮРО всъстав:Мустафа Карадайъ Александър Петров Хараламби АнчевМина Топузова Иларион Иларионов Емил Пенков Ивелина Капралова

2.1. Оперативното бюро има следните функции:

- в деня на изборите обобщава получената информация от РИК и информира ЦИК за ИПВР за хода на произвеждането на изборите в страната и подготвя съобщения, които чрез говорителите се предават на средствата за масово осведомяване;

- координира организационно-техническата работа за приемане и отчитане резултатите от изборите, изработва графика за дежурства на членовете на ЦИК за ИПВР по работни групи и др.;

- изготвя проектосъобщения за междинните данни на произвеждащите се избори;

- свиква ЦИК за ИПВР на заседания за своевременно вземане на решения по неотложни проблеми;

- привлича допълнително сътрудници към ЦИК за ИПВР за техническа помощ при приемането през изборния ден на информацията от РИК, изборните книжа и материали от РИК, както и за други дейности, и по предложение на членовете на ЦИК за ИПВР.

2.2. Оперативното бюро работи в стая № 74 - мецанин,тел./факс 988-19-89.

3. Всички районни избирателни комисии (чрез ИП към РИК) изпращат до ЦИК за ИПВР обобщена за областта справка, съдържаща следните данни:

- до 7,00 ч. - открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми;

- към 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. - брой гласоподаватели по избирателните списъци и броя на гласувалите;

- до 19,30 ч. - информация за приключване на изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 19,00 ч.В ЦИК за ИПВР сведенията се приемат съгласно разпределението на членовете на ЦИК за ИПВР по области, както следва:

- в стаи № 48 и 54 се приема информация от областиБлагоевград, Кюстендил и Перник на тел /факс:
стая № 48 - факс 940-35-46
стая № 54 - факс 940-35-45
-в стаи № 48 и 66 се приема информация от области Бургас,Сливен и Ямбол на тел./факс:
стая № 48 - факс 940-35-36
стая № 66 - факс 986-17-29
- в стаи № 44 и 76 се приема информация от области Варна, Добрич и Шумен на тел./факс:
стая № 44 - факс 940-35-48
стая № 76 - факс 986-25-41
-в стаи № 50 и 52 се приема информация от области ВеликоТърново, Габрово и Ловеч на тел /факс:
стая № 50 - факс 940-35-37
стая № 52 - факс 940-35-41
-в стаи № 44 и 60 се приема информация от области Видин,Враца и Монтана на тел /факс:
стая № 44 - факс 940-35-47
стая № 60 - факс 940-35-35- в стаи № 50 и 54 се приема информация от областиПазарджик, Пловдив и Смолян на тел /факс:стая № 50 - факс 940-35-39стая № 54 - факс 940-35-44
-в стая № 74 се приема информация от области Разград,Силистра и Търговище на тел /факс:
стая № 74 - факс 988-19-89;
-в стая № 25 се приема информация от области Плевен иРусе на тел./факс:
стая № 25 - факс 940-35-26
- факс 940-35-51
- в стаи № 52 и 60 се приема информация от области Софияи Софийска на тел./факс:
стая № 52 - факс 940-35-40;
стая № 60 - факс 940-35-69
-в стаи № 66 и 76 се приема информация от области СтараЗагора, Хасково и Кърджали на тел /факс:
стая № 66 - факс 940-35-24;
стая № 76 - факс 986-25-41

На същите телефони и факсове се предават и всички жалби, сигнали и предложения от РИК и СИК.Техническите сътрудници на ЦИК за ИПВР приемат подадените жалби, сигнали и предложения, описват ги и ги предават на съответните работни групи и на оперативното бюро.

4. За обработка и отговор на получените жалби, сигнали ипредложения се създава група “Жалби” в състав:
Хараламби Анчев - отговорник,
Иван Минев,
Румяна Сидерова,
Светла Димитрова,
Димитър Радев,
Румен Еленски,
Наташа Тачева,
Сабрие Сапунджиева,
Елена Маркова,
Иван Давидов.

Групата работи в стая № 60 - мецанин, факс 940-35-69.Всяка получена информация от такъв характер незабавно се предава на групата.На телефонни или постъпили по факс запитвания за отговор се повиква най-близко намиращият се свободен член на ЦИК за ИПВР.

5. Група за връзки с чуждестранни наблюдатели в състав:
Бисер Троянов - отговорник,
Ралица Негенцова,
Антон Сираков,
Румяна Сидерова,
Иван Минев,
Сабрие Сапунджиева,
Румен Еленски.

Групата работи в стая № 66 - мецанин, факс 940-35-24.

6. Оперативното бюро разработва схема за достъп ипропускателен режим в помещенията на ЦИК за ИПВР от21 октомври 2006 г. до приключване на изборите и обработката на изборните резултати, съобразена с настоящия оперативен план.Промяната на пропускателния режим се извършва от секретаря на ЦИК за ИПВР по предложение на оперативното бюро.

7. Ключовете от хранилището за достъп до архива на ЦИК заИПВР имат следните членове на ЦИК за ИПВР по двойки:
Сабрие Сапунджиева и Александър Петров
Румен Еленски и Димитър Радев
Антон Сираков и Иван Давидов
Елена Маркова и Иван Минев
Емил Пенков и Румяна Сидерова
Цветана Чуклева и Иларион Иларионов.

Всеки един от посочените членове на ЦИК за ИПВР има ключ само за една от двете брави на помещението и архива на ЦИК за ИПВР.

8. Работни групи на ЦИК за ИПВР за приемане наизборните документи:Първа група: Ралица Негенцова и Бисер Троянов Втора група: Светла Димитрова и Наташа Тачева Трета група: Сабрие Сапунджиева и Александър Петров Четвърта група: Румен Еленски и Димитър Радев Пета група: Цветана Чуклева и Иларион Иларионов Шеста група: Антон Сираков и Иван Давидов Седма група: Елена Маркова и Иван Минев Осма група: Хараламби Анчев и Ивелина Капралова Девета група: Мина Топузова и Мустафа Карадайъ Десета група: Емил Пенков и Румяна Сидерова. При необходимост се извършва разместване на групите. Разпределението на членовете на ЦИК за ИПВР по групи е от организационно-технически характер. Всеки член от ЦИК за ИПВР може да се включи или да бъде привлечен за работа и съдействие към всяка една от групите.

9. Процедура по приемане на изборните документи нарайонните избирателни комисии от ЦИК за ИПВР:

- за приемането членовете на ЦИК за ИПВР се разпределят в работни групи съгласно т. 8 и двама оператори от преброителя;

- приемането се извършва в помещенията - гардеробни ниши във фоайето към зала "Света София" - партерен етаж. Във всяко от тях има поставен компютър за всяка от приемащите групи. При необходимост се оборудват и други помещения за приемане на изборните документи;

- членовете на РИК изчакват реда си във фоайето на служебния вход в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Ал. Батенберг" 1.

10. Приемането на материалите на РИК от ЦИК за ИПВРзапочва от 22 октомври 2006 г.Изборните материали на РИК се приемат от ЦИК заИПВР във фоайето на официалния вход на зала "Света София" (Ларго) на пл. "Княз Ал. Батенберг" 1. Изборните книжа и материали се носят от председателя или зам.-председател, секретар и член на РИК.След пристигането си членовете на РИК изчакват реда си във фоайето на официалния вход на зала "Света София" (Ларго) на пл. "Княз Ал. Батенберг" 1.

11. Районните избирателни комисии предават в ЦИК заИПВР не по-късно от 24 часа от получаване на секционнитепротоколи следните изборни книжа и материали:

- първия екземпляр от протокола на РИК;

- 2 бр. технически носители (CD или дискета) със записи на данните от секционните протоколи. Техническите носители са поставени в плик, който е подпечатан с печата на РИК;

- копие от компютърната разпечатка на данните за протокола на РИК (списък на получените секционни протоколи с кодовете на разписките им и компютърното предложение за протокол на РИК), предоставени от ИП;

- първите екземпляри от секционните протоколи, подредени по общини и по секции с прикачени към тях разписки от компютърната обработка.

12. Група за връзка и обработка на данните от гласуването вчужбина в състав:
Александър Петров - отговорник
Хараламби Анчев
Мина Топузова
Мустафа Карадайъ
Антон Сираков.

Групата работи в стая № 76 - мецанин.Протокол-грамите от секциите, потвържденията от тях и разписките за въвеждането им се съхраняват от работната група отделно от изборните книжа за страната. След получаването на цялата информация за гласуване в чужбина материалите се окомплектоват, след което се предават за съхраняване в архива на ЦИК за ИПВР. Всички сведения се предават на оперативното бюро.

13. Група за контролни проверки и връзки с преброителяв състав:
Александър Петров - отговорник
Иларион Иларионов
Мина Топузова
Мустафа Карадайъ
Елена Маркова
Антон Сираков.

Групата работи в стая № 44 - мецанин, тел./факс 940-35-47.

Групата поддържа връзка и при необходимост или сигнал извършва контролни проверки на изчисленията на преброителя в ЦИК за ИПВР на база оригинални или ксерокопия от секционни протоколи, описи, разписки и дискети, предоставени от преброителя.При поискване от член на групата преброителят предава поисканата информация от въведените протоколи на СИК за контролни справки и проверка.

14. В транспортните средства, с които РИК пристига до ЦИКза ИПВР за предаване на изборните книжа и материали, могат да сенамират само членове на РИК и водачът на МПС.Органите на МВР съпровождат транспортните средства на РИК до ЦИК за ИПВР за предаване на изборните книжа и материали в отделни МПС на МВР.

15. За паркиране на транспортните средства на РИК исъпровождащите ги МПС на МВР пред сградата на ЦИК за ИПВР напл. "Княз Ал. Батенберг" 1 се определят следните места:

- пред официалния вход на зала "Света София" (Ларго);

- бул. "Дондуков" 2 - от Ларго до ул. "Малко Търново" (служебен вход на Народното събрание на бул. "Дондуков" 2);

- пл. "Княз Ал. Батенберг" - паркинга между сградата на Народното събрание и Българска народна банка;

- пл. "Княз Ал. Батенберг" - паркинга между сградата на Народното събрание и Националната художествена галерия.

16. Към ЦИК за ИПВР на партерния етаж, мецанин ифоайето на зала "Света София" са организирани:

- - гардеробни ниши на централно фоайе на зала"Света София"; тел. 939-37-21 - ляво; 939-37-20 - дясно;

- - гардеробнитениши на партера и фоайетата на зала "Света София";

-на балкона на зала “Света София”;

- на балкона на зала “Света София”;

– сцена на зала "Света София";

- стая № 54П;

- мецанин, стая № 19, тел. 37-29;

- мецанин, стая № 19, тел. 37-29;

- Снежана

Велкова – мецанин, стая № 70, факс 986-16-79;

- Пенка Добрева – мецанин,

стая № 58, факс 940-35-42;

- мецанин, стая № 56, 939-30-30;

- стая № 62;

- партерен етаж, фоайето пред стълбите за зала "Света София" в сградата на Народното събрание – пл. "Княз Ал. Батенберг" 1;

- фоайе зала "Света София";

- партерен етаж във фоайето на зала "Света София";

- стая № 68;

- партерен етаж в сградата на Народното събрание – пл. "Княз Ал. Батенберг" 1 – 940-35-49; 939-24-00;

- мецанин, 939-37-37;

- вход откъм бул.”Дондуков”, 940-21-14, 939-34-56.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община