ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> РђРєС‚уална информация
  OбществeРЅ Посредник 
 

2. Протокол от Общо събрание

>> Съдържание  >>> Печат на документа

ПРОТОКОЛ

Общо събрание на собствениците на етажната собственост

адрес: гр. София, район…………………,ж.к./ул……………………..

№………., бл………,вх……….

Днес,……………..2002г.от………….часа, в…….…………………, при спазване на всички разпоредби на ПУРНЕС, се проведе Общо събрание на собствениците при следния дневен ред:

1.Обсъждане на предложение за ремонт, необходим за поддържането/ възстановяването на ................................…представляващи общи части на сградата* и

одобряване на план - сметка за разходите необходими за извършване на ремонт и разпределението им между собствениците.

Присъстват……………души с право на глас.

След като Управителят / Председателят на Управителния съвет установи присъствието на ¾ / или повече/** от собствениците откри общото събрание.

(Ако липсва нужното число лица, събранието се отлага за 1 час по – късно при същия дневен ред и се счита законно колкото и лица да се явят.)

За протоколчик на събранието бе избран/ а г-н/ г-жа………………………..

По т.1 от дневния ред след направените разисквания се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на собствениците дава съгласие да се извърши ремонт на ......................................, представляващи общи части на сградата, одобрява план- сметка за разходите по ремонта и определя сума в размер на.....................лв, дължима от всеки собственик, в срок до .....................2002г.***

Гласували:****

“за” ……….

“против” ……….

“въздържал се” ……….

След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от Управителя / Председателя на Управителния съвет.

Неразделна част от настоящия протокол е списъкът на всички собственици на самостоятелни обекти/ жилища, гаражи , ателиета и др./, находящи се на адрес:

гр.София,район…………………,ж.к./ул……………………..,№………., бл………,вх……. и списъкът на регистрираните за участие собственици в Общото събрание.

Управител/ Председателя на УС на ЕС:

/име и фамилия/

Протоколчик:

/име и фамилия/

Приложение 1

Списъкът на всички собственици

на самостоятелни обекти/ жилища, гаражи, ателиета и др./, находящи се на адрес:гр.София, район…………………, ж.к./ ул…………………….., №………., бл………, вх…….

ап.№, гараж, ателие,др.

трите имена на собственика

подпис

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

/ Изготвя се и се заверява от Управителя/ Председателя на УС/

Приложение 2

Списък на собствениците, регистрирали се за участие в Общото събрание на етажната собственост, проведено на …………..2002г.

ап.№, гараж,ателие, др.

трите имена на собственика

подпис

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

/Попълва се от участниците в Общото събрание на собствениците, преди неговото начало /

*

чл.8 от ПУРНЕС

ал.1 Всички поправки, подобрения и изменения в местата за общо ползване и по общите инсталации се извършват само по решение на общото събрание на етажната собственост

ал.2 Разходите, необходими за поддържането или възстановяването на общите части от сградата, за които е взето решение на общото събрание, се разпределят между собствениците съразмерно с дела им в общите части на сградата.

**чл4, ал.2 от ПУРНЕС

Общото събрание може да взема решения ако на него присъстват поне 3/4 от собствениците. Решенията се вземат с мнозинство от гласовете на присъстващите на събранието собственици.

ал.3

Ако при първото свикване не се явят нужното число лица, събранието се отлага за един час по – късно при същия дневен ред и се счита за законно колкото и лица да се явят.

***чл.10 от ПУРНЕС

ал.1 Решенията на общото събрание се изпълняват в определените от тях срокове, а ако такива срокове не са определи в седемдневен срок от писмената покана.

ал.2 Ако някое от задължените лица не внесе в сроковете по предходната алинея сумата, която му се припада по приетите от общото събрание решение или бюджет, управителят или управителният съвет може да се снабди с изпълнителен лист за нея

ал 3.Изпълнителният лист се издава от районния съдия въз основа на писмено искане, придружено от заверен от уравителя или председателя на управителния съвет препис от решението или бюджета

ал.4 Оспорването на вземането по изпълнителен лист може да стане по предвидения в Гражданския процесуален кодекс начин за оспорване на изпълнителни листове, издадени въз основа на несъдебни актове.

****чл.7а, ал.1 от ПУРНЕС

В общото събрание собственикът на един или повече самостоятелни обекта (жилище, ателие, гараж и др.) има един глас. Съсобствениците имат заедно един глас.При съпружеска имуществена общност съпрузите заедно имат един глас. Правото на глас се упражнява от собственика, съпруга или техен представител, който присъства на събранието.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община