ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
    
 

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ?


Кандидатите за финансиране по Програмата (семейство или двойка) подават лично в деловодството на Столична община / фронт офис, находящ се в гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер Заявление по образец, към което прилагат долуописаните документи в запечатан плик. Върху запечатания плик кандидатите задължително изписват имената си по лична карта.

Кандидатите за финансиране по Програмата (семейство или двойка) подават в запечатан плик Заявление по образец Приложение № 1 (различно от горецитираното Заявление по образец), към което прилагат:

  1. Копие от акт за граждански брак или Декларация за фактическо съжителство - Приложение №3;
  2. Документи, доказващи регистрация по постоянен (копие от лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала“ и собствен подпис) и настоящ адрес на територията на Столична община, минимум 3 години преди датата на заявлението, издадени от районната администрация по местоживеене;
  3. Документи за непрекъснати здравноосигурителни права – за всеки един от двойката;
  4. Удостоверения за липса на данъчни задължения към държавата и Столична община - оригинал, за всеки един от двойката;
  5. Етапна епикриза, в която задължително следва да фигурират индикациите за извършване на асистирана репродукция с донорски яйцеклетки и потвърждение на липсата на противопоказания съгласно Наредба № 28 и медицински стандарт „Асистирана репродукция“; епикризата се издава след задължително изследване и консултиране на жената с кардиолог и мамолог. Мамологът е лекар със специалност по хирургия и квалификация в диагностиката на заболяванията на млечната жлеза. При нужда може да се прилага или изисква и друга допълнителна медицинска документация, имаща отношение към процедурите по асистирана репродукция, бременността и раждането.
  6. Медицинска документация, удостоверяваща обстоятелствата за доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки при:
   а) преждевременна яйчникова недостатъчност поради естествени (изчерпан яйчников резерв) или ятрогенни причини – копие от трансвагинално ехографско изследване на матка и яйчници (показващо липса на антрални фоликули и нормална по големина матка) и резултат от хормонално изследване (със стойности на FSH > 15.0 mIU/ml и AMH < 1.0 ng/ml); в случаите на оперативно отстранени (увредени) яйчници се представя и епикриза от оперативната интервенция;
   б) три и повече предходни опита ин витро със собствени яйцеклетки, които са завършили без ембриотрансфер поради лошо качество на получените ембриони – епикризи от предходни ин витро процедури със собствени яйцеклетки, издадени от лечебното заведение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето;
   в) генетични състояния и заболявания, налагащи ползването на донорски яйцеклетки – епикриза, удостоверяваща наличието на генетично състояние или заболяване и експертно становище от специалист по медицинска генетика, посочващи нуждата от асистирана репродукция с донорски яйцеклетки.
  7. Декларация Пиложение № 2, удостоверяваща:
   а) информирано съгласие с условията и реда на Програмата;
   б) липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор;
   в) че лицата не са поставени под запрещение.
  8. Декларация на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)попълва се от всеки един от двамата заявители.

Медицинската документация по т. 5 и т. 6 следва да е подготвена от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

Всички документи, които се представят за разглеждане от Програмния съвет и не са в оригинал, следва да бъдат заверени от заявителя/заявителите със собствен подпис и гриф „вярно с оригинала“.

Одобрените по Програмата кандидати са длъжни да представят оригиналния документ, издаден от Председателя на Програмния съвет за одобрението им на избраното лечебно заведение за извършване на ин витро процедурата, както и на избраното лечебно заведение за извършване на изследване за фетална морфология. Върху същия документ лечебните заведения поставят дата, подпис и печат като индикация за стартиране на медицинските дейности по Програмата.

Одобрените по Програмата кандидати са длъжни да предоставят писмена информация по образец до Председателя на Програмния съвет за избраното от тях лечебно заведение в срок до 5 работни дни преди започване на ин витро процедурата.

Одобрените по Програмата кандидати са длъжни да предоставят писмена информация до Председателя на Програмния съвет по образец и до лечебното заведение, където е проведена ин витро процедурата за резултатите от нея. Информацията се предоставя в срок до един месец след настъпване на забременяване и в същия срок след аборт, настъпване на извънматочна бременност или раждане (независимо от срока на бременността).

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община